پایان نامه آموزش کوتاه مدت و اثر بخشی آن بر مدیران

روشهای تحقیق مختلفی وجود دارد که استفاده از هریک از روشها ی تحقیق بسته به ماهیت کار و متغیر های مورد بررسی، توصیه میشود. با توجه به اینکه در این تحقیق بدنبال بررسی رابطه آموزش های کوتاه مدت و اثربخشی آن بر مدیران و کارکنان می باشیم، از این رو تحقیق حاضر از نوع توصیفی – زمینه یابی است.  از این جهت یک تحقیق توصیفی است که به توصیف جزء به جزء یک موقعیت و یا یک رشته از شرایط پرداخته است. پایان نامه آموزش کوتاه مدت و اثربخشی آن بر مدیران در قالب فایل ورد به همراه منبع اماده برای ویرایش و پرینت میباشد.

روش تحقیق پایان نامه آموزش کوتاه مدت و اثربخشی آن بر مدیران:

تحقیقات زمینه یابی متداول ترین شیوه جمع آوری داده های اولیه است. زمینه یابی ها می توانند داد ه هایی را در مورد نگرش، احساسات، باورها، رفتارهای گذشته، رفتارهای نیت شده، شناخت، تملک، خصوصیات شخصی و دیگر موضوعات توصیفی فرآهم آورند. زمینه یابی ها همچنین می توانند دلایل بستگیرا ارائه دهند از طرفی دیگر، زمینه یابی ها به ندرت می توانند علت را معلوم نمایند. تحقیق زمینه یابی راجع به اجراء پرسشنامه ها (مصاحبه) می باشد

مدل رویکرد نیل به هدف:

رویکرد نیل به هدف چنین اظهار می دارد که اثر بخشی سازمانی باید بر حسب میزان تحقق اهداف آن و نه وسایل یا امکانات (فرآیندها) به کار گرفته شده و برای دست یابی به اهداف آن و نه وسایل یا امکانات (فرآیندها) به کار گرفته شده و برای دستیابی به اهداف سنجیده شود معیار نیل به هدف مواردی از قبیل : حداکثر نمودن سود،، واداشتن دشمن به تسلیم،  برنده شدن در بازی فوتبال، بهبود بیماری و برگشت سلامت جسمانی و نظایر این ها را در بر می گیرد.

اولاً: این که سازمان ها باید اهداف نهایی داشته باشند.

ثانیاً: اینکه این اهداف بایستی مشخص بوده و برای اینکه به خوبی درک شوند باید تعریف شوند.

ثالثاً : اهداف باید در حد امکان قابل کنترل و اداره باشند.

رابعاً : روی اهداف باید اجماع یا توافق عمومی صورت گرفته باشد و نهایتاً اینکه پیشرفت به سوی این هدف باید قابل اندازه گیری باشد.

مسائل و مشکلاتی که در تعیین و سنجش اهداف وجود دارد به ویژه وقتی نسبت به این مسائل و مشکلات با بدبینی نگریسته شود، نباید به عنوان عامل منفی علیه اهداف به کار رود.

آموزش
آموزش کوتاه مدت

مدل رویکرد سیستمی:

سازمان ها داده هایی را دریافت کرده و آن ها را در فرآیند تبدیل، وارد نموده و دستاوردهایی تولید می کنند. رویکرد سیستمی چنین استدلال می کند که تعریف اثر بخشی فقط در قالب نیل به هدف، صرفاً یک جنبه از اثر بخشی را می سنجد سازمان باید بر اساس توانایی اش در جذب و پردازش داده ها و همچنین تعداد کانال های بدست آوردن داده های و حفظ و ثبات و تعادل سازمان، مورد قضاوت و ارزیابی قرار گیرد.

در رویکرد سیستمی اهداف نهایی مورد غفلت واقع نمی شوند، بلکه اهداف در مجموعه ای از معیارهای بسیار پیچیده به عنوان یک جزء مورد توجه قرار می گیرند.

رویکرد سیستمی نسبت به اثر بخشی چنین  اظهار می دارد که سازمان ها متشکل از قسمت های فرعی مرتبط به هم هستند، اگر قسمتی از این سیستم ضعیف عمل کند، اثر عملکرد ضعیف آن بر عملکرد سیستم موثر واقع می شود.

فهرست مطالب پایان نامه آموزش کوتاه مدت و اثربخشی آن بر مدیران:

 • فصل دوم: ادبیات تحقیق. ۷
 • آموزش های کوتاه مدت.. ۸
 • فلسفه آموزش: سنتی، مدرن، پست مدرن. ۹
 • دوران سنتی ( عصر کشاورزی) ۹
 • دوران مدرن ( عصر صنعتی) ۱۰
 • دوران پست مدرن ( فرا صنعتی) ۱۰
 • مفهوم آموزش… ۱۱
 • ضرورت آموزش کارکنان. ۱۴
 • توسعه منابع انسانی.. ۱۶
 • مقدمات لازم برای یک آموزش پویا ۱۶
 • تاثیر آموزش بر رفتار نیروی سازمانی.. ۱۷
 • تاثیر شرایط حاکم بر سازمان بر روی نوع رفتار منبع انسانی.. ۱۸
 • مدیر با تدبیر و آموزش کارآمد. ۲۰
 • تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده ۲۰
 • توزیع اطلاعات.. ۲۱
 • استفاده از جلسات برای آموزش… ۲۱
 • آموزش بدو خدمت.. ۲۱
 • ایجاد فضای مناسب برای بیان اندیشه‌ها ۲۲
 • آموزش با اندکی ترس سودمند. ۲۲
 • الگو بودن. ۲۲
 • تفویض اختیار. ۲۳
 • گردش شغلی.. ۲۳
 • نقش مشاور. ۲۴
 • نقش مربی و راهنما ۲۴
 • ارزشیابی.. ۲۴
 • اعزام کارکنان به سفرهای ماموریتی و تحقیقاتی.. ۲۴
 • اهدای کتب مفید. ۲۵
 • لزوم بازبینی در آموزش منابع انسانی.. ۲۵
 • آموزش ضمن خدمت به عنوان دوره آموزشی کوتاه مدت.. ۲۷
 • اهمیت، لزوم و خواص آموزش کوتاه مدت (ضمن خدمت) منابع انسانی.. ۲۸
 • اهداف آموزش کوتاه مدت.. ۳۰
 • ۱-هدف های اجتماعی : ۳۰
 • ۲- هدفهای سازمانی : ۳۱
 • انواع برنامه های آموزشی.. ۳۲
 • کارآموزی : ۳۲
 • دانش افزایی : ۳۲
 • باز آموزی : ۳۲
 • بررسی میزان اثر بخشی دوره های آموزشی.. ۳۳
 • کارآیی و اثر بخشی دوره های آموزشی: ۳۴
 • انواع فنون آموزش ضمن خدمت: ۳۷
 • ارزشیابی آموزشی.. ۴۰
 • فرایند ارزشیابی آموزشی.. ۴۲
 • دلایل ارزشیابی آموزش… ۴۲
 • اهمیت و نقش آموزش های ضمن خدمت.. ۴۳
 • مزایای آموزش کوتاه مدت.. ۴۵
 • تعریف مفهومی اثربخشی.. ۴۸
 • تبیین دیدگاه های اثربخشی.. ۴۹
 • اندازه گیری اثربخشی.. ۵۱
 • ویژگی‌های اثربخشی.. ۵۲
 • گشودگی.. ۵۳
 • همدلی.. ۵۴
 • حمایتگری.. ۵۵
 • مثبت گرایی.. ۵۶
 • تساوی.. ۵۶
 • همانندی «تشابه با هم» و «تخالف با هم» ۵۷
 • اثربخشی سازمان. ۵۸
 • تفاوت اثر بخشی  با کارآیی.. ۶۰
 • رابطه بهره وری  با کارآیی  و اثر بخشی.. ۶۱
 • اثر بخشی  از دیدگاه صاحب نظران. ۶۱
 • مشارکت و اثر بخشی.. ۶۲
 • اثر  بخشی  موثر. ۶۳
 • عوامل موثر  بر اثر بخشی.. ۶۴
 • اثر  بخشی از دیدگاه لیکرت.. ۶۶
 • نمودار ۲-۱:  رابطه متغیرها  از دیدگاه لیکرت.. ۶۷
 • معیارهای اثر بخشی.. ۶۸
 • تفاوت اثر بخشی مدیر و اثر بخشی سازمانی.. ۶۸
 • جدول ۲-۲:  صاحبان منفعتی و اثر بخشی سازمانی.. ۶۹
 • رویکرد سنتی اثر بخشی سازمانی : ۶۹
 • نمودار۲-۳: فرآیند درونی سازمان. ۷۰
 • مدل های اثر بخشی سازمانی: ۷۰
 • الف – مدل رویکرد نیل به هدف: ۷۰
 • ب – مدل رویکرد سیستمی: ۷۲
 • جدول ۲-۳: مدل رویکرد سیستمی.. ۷۳
 • ج – مدل رویکرد عوامل استراتژیک… ۷۴
 • د – مدل رویکرد ارزش های رقابتی.. ۷۴
 • جدول ۲-۵: مدل فرآیند داخلی و هدف عقلایی.. ۷۶
 • مقایسه رویکرد چهارگانه اثر بخشی.. ۷۷
 • جدول ۲-۶: مقایسه رویکرد های مختلف سنجش اثر بخشی سازمانی.. ۷۷
 • اثربخشی آموزشی.. ۷۸
 • فصل سوم: روش تحقیق. ۸۱
 • مقدمه. ۸۲
 • ۳-۱٫ روش تحقیق. ۸۲
 • ۳-۲٫ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات : ۸۳
 • الف) روش گرد آوری اطلاعات: ۸۳
 • مطالعات کتابخانه‌ای: ۸۴
 • تحقیقات میدانی: ۸۴
 • پرسشنامه: ۸۴
 • ۳-۳٫ روایی و پایایی پرسشنامه ها: ۸۵
 • الف) روایی: ۸۵
 • ب) پایایی: ۸۵
 • ۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری: ۸۵
 • ۳-۵٫ روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات: ۸۶
 • الف. آمار توصیفی: ۸۶
 • ب. آمار استنباطی: ۸۶
 • الف. ضریب همبستگی پیرسون: ۸۷
 • ب. آزمون رگرسیون: ۸۷
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه آموزش کوتاه مدت و اثر بخشی آن بر مدیران:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 90
قالب: فایل word

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *