پایان نامه آلکالوئیدهای تروپان در گیاه Hyoscyamus niger L رشته علوم گیاهی

پایان نامه در مورد “استخراج، جداسازی وتعیین میزان آ لکالوئیدهای تروپان در گیاه Hyoscyamus niger L. تیمار شده با غلظت های مختلف نیترات در مراحل مختلف رشد” در ۱۱۵ صفحه فایل ورد تنظیم شده است متن زیر قسمتی از آن میباشد.

هیوسیاموس نیگر یک گیاه دارویی مهم ، متعلق به تیره سیب زمینی است. این گیاه منبع غنی از مواد دارویی از جمله آلکالوئیدهای تروپانی است. دراین تحقیق ما اثرات غلظت های مختلف نیترات (۰,۰٫۰۶,۰٫۱۲,۰٫۱۸,۰٫۲۳,۰٫۳۱,۰٫۳۶گرم) را روی رشدگیاه وتولید آلکالوئیدهای تروپانی مطالعه کردیم .بعد از استخراج آلکالوئید های تروپانی٬آن ها بوسیله TLC آنالیز شدند .نتایج حاصل از TLCنشان دادند که ریشه ها بیشترین مقدار هیوسیامین واسکوپولامین را داشتند،هم چنین در ریشه ها وبرگ ها هیوسیامین ،آلکالوئید عمده بود . افزایش غلظت نیترات، موجب کاهش بیوسنتز آلکالوئید های تروپانی شد. گیاهان تیمار شده با نیترات،بیشترین وزن خشک ووزن تر را نشان دادند.

گیاهان دارویی منابعی غنی از متابولیت های ثانویه هستند. در میان متابولیت های ثانویه گیاهان٬ آلکالوئید ها گروه مهمی را تشکیل می دهند .گروهی از آلکالوئیدها به نام آلکالوئیدهای تروپان به طور عمده در گیاهان تیره سیب زمینی یافت می شوند. (۵و۶و۳۱).آلکالوئیدهای تروپانی  اهمیت دارویی خاصی دارندآن ها ترکیباتی با انواع اثرات دارویی هستند(۳۱).از شناخته شده ترین آلکالوئیدهای تروپانی  می توان هیوسیامین۱ ،اسکوپولامین۲ وآتروپین۳ را نام برد . آتروپین مخلوط راسمیک- L,D هیوسامین می باشد که از راسمیزاسیون هیوسیامین به ایزومر چپ گرد  آن نسبت داده می شوند .اسکوپولامین چپ گرد به هیوسین نیز معروف می باشد(۵)  .هیوسیامین واسکوپولامین به عنوان داروهای مهار کننده اعصاب پاراسمپاتیک ودر واقع ناسازگار  رقابتی استیل کولین در گیرنده های موسکارینی می باشند (۲۷) .هیوسیامین در درمان بیماری های اعصاب وروان ونیز در تهیه داروهای ضد تهوع ودریا زدگی کاربرد فراوانی دارد.و دارای اثر باز کننده مردمک چشم به نحو سریع وقوی دارد.اسکوپولامین دارای خاصیت آرام کننده سلسله عصبی با اثر بسیار قوی هست وازآ ن ها برای تسکین ناراحتی های عصبی وپارکینسون ولرزش های زمان کهولت استفاده به عمل می آید (۲و۸).هدف از این تحقیق ،استخراج واندازه گیری آلکالوئیدهای تروپانی هیوسیامین واسکوپولامین موجود در گیاه Hyoscyamus niger L. می باشد.

ویژگی های گیاه شناسی L. Hyoscyamus niger

Hyoscyamus niger L
Hyoscyamus niger L

گیاهی علفی، یک ساله یا دو ساله، پوشیده از کرک و غده، ساقه ها از نیمه منشعب، ضخیم، به ارتفاع ۲۰ تا ۱۰۰ حداکثر ۱۵۰ سانتی متر است. برگ های قاعده ای تخم مرغی- نیزه ای، به طول ۵ تا ۲۵ و عرض ۲ تا ۸ سانتی متر، سطح بالایی و پایینی دارای پوشش کرکی، قاعده برگ ها ممتد و بدون دم برگ، برگ های ساقه ای بدون دم برگ و ساقه آغوش، دارای بریدگی تا بدون بریدگی، پوشیده از کرک های بلند همراه با غده،برگ ها متناوب. گل آذین خوشه، دم عقربی، بعد از گل دهی کشیده و افراشته، برگه ها درشت، دم گل نسبتاً کوتاه و حداکثر ۲ تا ۳ میلی متر، کاسه گل به طول ۱۰ تا ۱۵ میلی متر و در حالت میوه ۲۰ تا ۴۰ میلی متر، در وسط کمی پیچ خورده و در قاعده متورم و دارای کرک های بلند، دندانه های کاسه مساوی، مثلثی، نوک تیز و کوتاه، جام گل به رنگ زرد چرک تا بنفش با برگه های بنفش تیره، به طول ۵/۲ تا ۵/۳ سانتی متر، لبه ها مساوی، سطح خارجی دارای پوشش کرکی کوتاه همراه با غده، پرچم ها کوتاه تر از جام گل؛ بساک ارغوانی. میوه کپسول به طول تا ۲۰ میلی متر و محتوی ۴۰۰ تا ۵۰۰دانه کوچک است. دانه سیاه، تزیینات پوسته دانه چاله دار و دارای غده(۴). بعضی پایه های آن متجاوز از ۱۰۰۰ دانه بوجود می آورند که هر یک از آنها می تواند مدتی دراز بدون آن که بروید در زمین باقی بماند. ریشه ای راست، دراز و نسبتاً ضخیم دارد. (۵).

روش استخراج آلکالوئیدها

پودر بخش های ریشه ای و برگ گیاه به طور جداگانه با ۲۰ میلی لیتر اسید سولفوریک ۰۵/۰ مولار به مدت ۱۵ دقیقه تکان داده شد تا تروپان آلکالوئیدهای تروپانی موجود در نمونه ها در حلال آبی- اسیدی حل شوند.سپس با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره ۲ عصاره صاف و به عصاره ی از صافی گذشته ۱ میلی لیتر آمونیاک ۵/۱۳ مولار اضافه شد تا قلیایی گردد. ۱۰ میلی لیتر اتر نفت به محلول قلیایی فوق اضافه شد تا آلکالوئیدها از فاز آبی وارد فاز آلی (اتر نفت) شوند. محلول حاصل در قیف جدا کننده (دکانتور) ریخته و پس از جدا شدن فاز آلی از فاز آبی، فاز آلی جدا و در بوته چینی ریخته و دوباره به فاز آبی ۱۰ میلی لیتر اتر نفت اضافه و در دکانتور ریخته شد. پس از جدا کردن دو لایه آلی و آبی، فاز آبی دور ریخته و فاز آلی با فاز آلی قبلی ترکیب و توسط ۵ گرم سولفات سدیم بی آب آب گیری و پس ازگذراندن از کاغذ صافی واتمن شماره ۲در لوله های آزمایش ریخته وحلال در حمام آبی (بن ماری) تبخیر شد. بعد از تبخیر شدن حلال باقی مانده در ۵/۰ میلی لیتر متانول حل و در شیشه های سر بسته در یخچال نگهداری شد.

تعیین وجود و شناسایی آلکالوئیدها

برای اطمینان از وجود آلکالوئیدهای تروپانی در بخش های گوناگون گیاه و نیزجداسازی و شناسایی کیفی آنها از روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) استفاده شد.

نتایج حاصل از اندازه گیری میزان هیوسیامین ریشه

مقایسه داده های مربوط به هیوسیامین ریشه در ۱۳هفته بعد از کشت نشان داد که مقدار هیوسیامین ریشه گیاهان با افزایش غلظت نیترات کاهش یافت. این درتمام غلظت ها معنی دار بود. بیشترین مقدار هیوسیامین در گیاهان شاهد وکمترین میزان آن در گیاهان تیمار شده با ۱٫۸۶ گرم نیترات دیده شد.

نتایج حاصل از اندازه گیری میزان هیوسیامین کل

مقایسه داده های مربوط به هیوسیامین کل در ۱۳هفته بعد از کشت نشان داد که مقدار هیوسیامین کل گیاهان با افزایش غلظت نیترات، کاهش یافت. این کاهش درتمام غلظت ها معنی دار بود. بیشترین مقدار هیوسیامین کل در گیاهان شاهد وکمترین میزان آن در گیاهان تیمار شده با ۱٫۸۶ گرم نیترات دیده شد

نتایج حاصل از اندازه گیری میزان آلکالوئیدکل

مقایسه داده های مربوط به آلکالوئید کل در ۱۳هفته بعد از کشت نشان داد که مقدار آلکالوئید کل در گیاهان با افزایش غلظت نیترات، کاهش یافت. این کاهش درتمام غلظت ها معنی دار بود. بیشترین مقدار آلکالوئید کل در گیاهان شاهد وکمترین میزان آن در گیاهان تیمار شده با ۱٫۸۶ میلی گرم نیترات دیده شد

 

غلظت

نیترات

 

(g)

۱۳هفته بعداز کشت

مقدارهیوسیامین ±  انحراف معیار               غلظت

(µg/g  D.W.)     نیترات

(g)

۱۶هفته بعد ازکشت

مقدارهیوسیامین ±  انحراف معیار

غلظت

(µg/g  D.W.)    نیترات

g))

۲۱هفته بعداز کشت

یوسیامین ±  انحراف معیار

(µg/g  D.W.)

 

 

۰

              bc 92/1 ±۳۵/۶۳   ۰b12/3 ±۷۷/۳۶        ۰a 78/0±۲۱/۷۶
 

۰٫۳۶

                 c 78/2±۶۸/۴۴ ۰٫۵۵a 02/7 ±۲۷/۵۵      ۰٫۷a 36/1± ۲۹/۲۹
 

۰٫۷۳

                  bc 2/9±۰۵/۷۰  ۱٫۱۰bc 24/3 ±۱۹/۲۹    ۱٫۵۹a 25/13± ۲۸/۵۸
 

۱٫۱۰

                 b35/3 ±۵۸/۸۱ ۱٫۶۵bc 2 /3 ±۲۰/۳۱     ۲٫۳۹a 86/ 12 ± ۸۸/۳۸
 

۱٫۴۲

                     a24/4 ±۲۸۷  ۲٫۲۰bc 70/2 ±۱۴/۲۸    ۳٫۱۹a 7 ±۱۹/۴۵
 

۱٫۸۶

              bc 58/0 ±۰۴/۴۸ ۲٫۷۶c 07/1 ±۲۲/۲۴           ۳٫۹۹

 

a51/0 ± ۹۵/۵۲
 

۲٫۲۰

             a42/36 ±۷۹/۲۸۴ ۳٫۳۱  bc 175/0±۸۶/۲۷   ۴٫۷۸a62 /2 ± ۸۴/۵۴

پیشنهادات׃

  1. تیمار نیتراتی باعث کاهش تولید آلکالوئیدهای تروپانی گردیدبنابراین استفاده از نیترات برای تولید آلکالوئیدهای تروپانی مناسب نیست.
  2. گیاه بنگ دانه به علت دارا بودن هیوسیامین و اسکوپولامین دارای ارزش دارویی قابل توجهی می باشد.
  3. جهت استخراج آلکالوئیدهای تروپا نی در مقیاس های وسیع تجاری، استفاده از ریشه گیاه پیشنهاد می گردد.

فهرست پایان نامه آلکالوئیدهای تروپان در گیاه Hyoscyamus niger L و موارد بررسی شده را ببنید

ویدیو فایل اصلی پایان نامه ضبط شده توسط DOC724

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه آلکالوئیدهای تروپان در گیاه Hyoscyamus niger L رشته علوم گیاهی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
500,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید
تعداد صفحه: 115
قالب: فایل ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *