پروژه عملیات حرارتی رسوب سختی(پیر سختی)

همان طور كه در مقدمه هم بيان شد،يكي از روش هاي استحكام بخشي به مواد فلزي، اضافه كردن ذره هاي سخت و كاملاً پراكنده به آن است. با انتخاب مناسب عناصر آلياژي اضافه شونده و عمليات گرمايي،مي توان توزيع مناسبي از رسوب (حالت جامد) فاز دوم را در زمينه اي كه آن رسوبات را در […]