مقاله انواع پرس ها رشته مکانیک

فرم دادن ورق های فلزي و تبديل آنها به شکل غير قابل برگشت اغلب بوسيله تغيير فرم پلاستيكي آنها در حالت سرد و یا گرم  انجام مي شود . تغيير شکل بدست آمده بر روی پرسهاي مكانيك و هيدروليكي توسط جابجايي نسبي سمبه و قالب (ماتريس) در يك يا چند مرحله انجام مي گيرد . اولين مرحله در روي يك ورق تخت با ابزار اوليه […]