پایان نامه ارتباط بین قیمت دارایی ها و وام های بانکی در ایران رشته اقتصاد

تحولات قيمت دارايي ها علل خصوص قیمت مسکن داراي آثار معني داري بر رفتار مصرفي خانوارها و تصميمات توليدي بنگاه هاي اقتصاد ي است. افزايش قيمت مسکن  نسبت به قيمت كل به مفهوم افزايش ثروت واقعي خانوار بوده و مستقيما وارد الگوي مصرفي آنان مي شود. افزايش ارزش واقعي ثروت موجب تقاضاي بيش تر خانوار […]