روش تحقیق عوامل موثر در بهره وری نیروی انسانی(بخش صنعتی)

اطلاعات موجود حاکی از آن است که این شرکت از نظر میزان بهره وری نیروی انسانی مدیریت صنعتی ( بازده حقوق ) در سال های مورد مطالعه از جایگاه دوم به جایگاه آخر سقوط کرده است .شرکت مرتب متوسط انگیزه های پرداختی به کارکنانش را حدود 10% افزایش داده است .جدول مربوطه نشان می دهد […]

مقاله ترجمه مدیریت صنعتی(TQM)

هدف از این مقاله امتحان اعمال یا کاربری های بر کل کیفیت (TQM) هم شرکت تولید کننده و هم شرکت خدماتی جهت تعیین رابطه ی بین چندبعدی اعمال یا کاربندی های tqm و تضاد نقش کارمندان است.نتایج از همبستگی منفی عمده یا مهم بین تمامی کارهای tqm (به عبارت دیگر رهبری، طرح ریزی استراتژیک ، […]