پروژه کارورزی مأخذشناسی و استفاده از كتابخانه

واژه نامه كتابي در مأخذشناسی است كه به توضيح واژه هاي يك زبان يا واژه ها و اصطلاحات خاص يك رشته يا يك موضوع مي پردازد. واژه نامه زبان واژه هاي بسيط يا مركب و اصطلاحات رايج در يك زبان را، در گذشته و حال، همراه با هويت دستوري آنها ضبط مي كند، و معاني گوناگون […]