مقاله كاربرد كامپوزيت رشته مهندسی متالوژی

كامپوزيت ها (مركب) معمولا در هواپيما به كاربرده میشوند. كامپوزيت ها نه تنها در سطوح كنترلی و تيزه‌ گرها به كار می روند بلكه در ساختن ساختار های اصلی هم در هواپيمای نظامي، هم در هواپيما های  تجاری مورد استفاده قرار می گيرند. ممكن است قبل از آنكه آلياژي آلومينيومي کامپوزیت از وضعيت خود به عنوان اولين […]