روش تحقیق علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص روان گردان

به طور كلی اعتیاد دارای عوامل گوناگونی ست، اما تیپ شخصیتی افراد مهمترین عامل گرایش افراد به استفاده از این دسته از مواد محسوب می شود،به طوری كه افراد معتاد عموما دارای شخصیت های خودشیفته یا مرزی هستند یا به نوعی دچار كاهش انگیزه و گرفتار ناشاد بودن هستند .دكتر صدر با اشاره به این […]