روش تحقیق عدم علاقه دانش آموزان به درس تاریخ

هيچ چيز گوياتر از مشاهده شور و شعف و علاقه دانش آموزان در ورود به كلاس تاريخ و نيز مطالعه اين درس در تاييد اثر بخشي اين طرح وجود ندارد. دانش آموزاني كه خود با اصرار مي خواهند اين طرح جديد آموزشي در كلاس پيدا شود. طي مصاحبه ها و صحبتهايي كه پژوهنده در جلسات […]