مقاله طیف سنجی نشری قوس و جرقه

اغلب در منابع جرقه و قوس مرسوم،‌نگهداري شرايط تكرارپذير منبع كاملاً مشكل است. شدت هاي نشر نيز شديداً وابسته به نمونه اند، مخصوصاً براي نمونه هاي جامد. اغلب به اين دليل از استانداردهاي خارجي استفاده مي شود كه ماتريس آن با ماتريس نمونه يكسان باشد و متأسفانه بدين منظور بايد از تركيب نمونه اطلاع داشته […]