مقاله شخصیت سالم رشته روانشناسی

سلسله مراتب نيازهاي مزلو در روانشناسی، به ويژه پافشاري در اين باره كه نيازهاي جسماني و ايمني بايد پيش از پديدار شدن ساير نيازها ارضا شود جالب است. ممكن است بر حسب اينكه شخص به محبت بيشتر اهميت دهد يا به احترام، ترتيب اين دو جابه جا شود و مزلو نيز به اين امكان اعتراف […]