پایان نامه بررسی ابعاد شخصیت در افراد نرمال و بزهکار

مدت مديدي جرم بعنوان يک عمل ناپسند تلقي ميشد که فقط عاملين جرم مسئوليت آنرا بعهده داشتند،جز در موارد دفاع نفس يا نقص عمل.جرم و جنايت بي مقدمه در انسانها بروز نميکند،بلکه معلول يک سري عوامل پيشين است که فرد را متمايل به کجرويیها ميکند جامعه شناسان بر اساس تحقيقات دقيقيرموفق شدند نشان دهند که […]

روش تحقیق تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر شخصیت (برون گرایی و درون گرایی) معلم بر یادگیری دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر مرودشت در سال تحصیلی 91 انجام شده است. جامعه این پژوهش معلمان کلاس پنجم ابتدایی شهر مرودشت بودند و نمونه مورد مطالعه 47 معلم کلاس پنجم ابتدایی بودند. ابزار استفاده شده در این تحقیق […]

مقاله شخصیت سالم رشته روانشناسی

سلسله مراتب نيازهاي مزلو در روانشناسی، به ويژه پافشاري در اين باره كه نيازهاي جسماني و ايمني بايد پيش از پديدار شدن ساير نيازها ارضا شود جالب است. ممكن است بر حسب اينكه شخص به محبت بيشتر اهميت دهد يا به احترام، ترتيب اين دو جابه جا شود و مزلو نيز به اين امكان اعتراف […]