مقاله روغن موتور رشته مکانیک

در اين تحقيق سعي گرديده ضمن تعيين مقدار و ش دت آلودگي؛ كارايي فرآيند انعقاد و لخته سازي اكسيداسيون پيشرفته با ازن در تصفيه پساب كارخانجات تصفيه دوم روغن نيز در استان قم بررسي شود. هرچند در اين پژوهش نمونه هاي مورد بررسي از صنايع موجود در استان قم واقع در شهرك صنعتي سلفچگانبرداشت شد […]