مقاله بررسی روابط اجتماعی در ایران

روان‌شناسی يعني مطالعة علمي رفتار و فرايندهاي ذهني. البته رفتارگرايان، روان‌شناسي اجتماعی را تنها مطالعة رفتارهاي قابل مشاهده مي‌دانند در حالي كه شناخت‌گرايان آن را برداشت‌هاي ذهني ما دربارة خاطرات خود، راهبردهاي خود براي حل مسائل و حتي پيش‌داوري‌هاي ما دربارة خود تلقي نموده و از اين منظر به مطالعة آن مي‌پردازند.روان‌شناسي مي‌خواهد واقعيت‌هاي مورد مطالعه […]