روش تحقیق میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن

در این تحقیق تلاش ما برآن بود که به بررسی میزان رضایت شغلی و عواملی موثر بر آن بپردازیم. رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت وکلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نمودیم.پس از تعریف مفاهیم مرتبط باموضوع, برای تبیین مسئله به سراغ نظریه های متعدد در حوزه های مختلف رفتیم وتعدادی از آنها را […]

روش تحقیق عوامل مؤثر بر ميزان رضایت شغلی مديران آموزش

امروزه نگرش  و تعريف از كار و رضایت شغلی متفاوت است. اقتصاد دانان كار را وسيله ای برای بدست آوردن استقلال مادی و ارضاي نيازهای مادی مي دانند. جامعه شناسان كار را  ارتباط با جامعه، همانند ی با گروه، تثبيت روابط اجتماعي و موثر در بدست آوردن هویت  و رضایت شغلی میداند. به نظر روانشناسان كار جوابگو برای […]