تحقیق حسابداری صنعتی رشته حسابداری

حسابداری صنعتی بخشی از حسابداري است . كه با هزينه يابی  محصولات سر كار دارد ، هزينه يابی محصولات اطلاعات موردنياز را براي جمع آوری صورتهای مالي در مورد قيمت تمام شده موجودي ها و قيمت تمام شده كالاي مورد فروش رفته فراهم می آورد . حسابداری صنعتي در بعضی موارد  حسابداری مديريتی ناميده می شود و […]