پروژه شرکت های تعاونی رشته حقوق وتجارت

در روش محاسبه دائمي موجودي كالا براي هر نوع كالا كارت انبار در شرکت تنظيم مي شود كه در آن مقدار ورود به انبار و مقدار خروج از انبار ثبت مي گردد . بنابراين در هر زمان مانده مندرج در كارت حاكي از موجودي كالاي مربوط آن تاريخ در انبار مي باشد . اين روش […]