مقاله بانکداری نوین رشته حسابداری

بحث هاي مربوط به قوانين جديد مربوط به حفاظت از شبكه هاي اطلاعاتي به نوبه ي خود، دست كم در آمريكا، باعث رونق داد و ستد شركتهايي شده است كه خدمات حفاظت از شبكه ها را ارائه مي دهند . در اين زمينه ، اين موضوع نيز به عنوان يك چالش، پيش روي شركتهاي بزرگ […]