روش تحقیق بررسی علل افسردگی در زنان

افسردگي يك اختلال عاطفي است كه در بعد عواطف فرد اختلال ايجاد مي كند. افسردگي مي تواند هم دلايل بيروني و محيطي و هم علل ژني و دروني داشته باشد. به لحاظ ژني هورمونها تغييراتي در بدن ايجاد مي كند. در زبان روزمره، از كلمه افسرده جهت توصيف تعدادی از احساسات غم، ناكامي، یاس، و شايد […]

روش تحقیق بررسی میزان افسردگی فرزندان شاهد و غیر شاهد

بررسی یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که علائم جسمانی فرزندان جانبازان اعصاب و روان و فرزندان افراد عادی تفاوت معنی داری وجود ندارد که فرض 1 تائید نشده استفرضیه  بیان می گند در مشکلات خواب تفاوت معنی داری بین فرزندان جانبازان اعصاب و روان و فرزندان افراد عادی وجود ندارد که فرضیه دوم […]

روش تحقیق تاثیر ناسازگاری اولیه و افسردگی بر خودکشی

منظور از طرحواره الگوی سازمان یافته در روش تحقیق افسردگی اندیشه و عمل که در تعامل بین انسان و محیط به کار می روند است. طرحواره هال سنگ بنای تفکر به شمار می روند(فتسکوومکللور، 2005،ص 581؛ به نقل از سیف، 1389). متعاقب نظریه های شناختی آسیب پذیری روانی و با وام گیری از دیدگاه پیاژه، جفری یانگ […]