روش تحقیق اضطراب در دانش آموزان تیز هوش رشته روانشناسی

از آنجا كه دانش آموزان تيزهوش عموما يك قشر ويژه در گروه هاي دانش آموزي مي باشد و شايد از جهاتي تفاوت هاي بسياري با گروه هاي همسال خود داشته باشند بر آن شديم تا در اين پژوهش ببينيم كه آيا از نظر ميزان بر يادگيري دانش آموزان تيزهوش در مقطع راهنمايي با دانش آموزان عادي […]

مقاله اضطراب انواع درمانگيرهای رفتاری و خود نظم جويانه

حساسيت زدايي منظم با اخذ تاريخچه مشكل بيمار شروع يم شود اين تاريخچه شامل اخذ اطلاعات در مرود شرايط ترسيع كننده و عوامل رشدي مي شود گاهي براي تاريخچه گرفتن بايد چند مصاحبه صورت بگيرد و پرسش نامه هايي پر شود . دليل اصلي اين كار هم مشخص كردن كانون اضطراب بيمار است هم چنين بخشي […]