تحقیق ادنوكارسينوم معده اپيدميولوژی رشته پزشکی

از سال 1962 ژاپني‌ها اقدام به غربالگري جمعيت خود بااستفاده از فتوفلوروگرافي(photo fluorography ) نمودند و در صورتي كه ضايعه‌اي مشكوك يافت مي‌شد با اندوسكوپي پيگيري مي‌كردند. براي انجام فتوفلوروگرافي واحدهاي متحرك مخصوصي طراحي شده بود كه از هر فرد تصاويري برروي فيلم 100 ميلي‌متري در وضيعتهاي خاص تهيه مي‌كردد ( وضعيت خوابيده به سينه، […]