مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک

باتوجه به سطح كيفيت تعيين شده برای مقررات ايمنی آسانسور تعیین شده وزارت صنايع  نتیجه بدست آمده مورد ارزشیابی و تحليل و توجه قرار گرفته و در اين مقاله سعی شده است كه به کمک جدول و نمونه آماری(بررسی تحلیلی) جزئيات دقيق تري از نتايج ارزیابی هر آسانسور مورد بررسی قرار گيرد .مقاله آسانسور رشته […]