پروژه كندانسور ها رشته مکانیک

در طی 50 سال گذشته چگالنده های سطحی خنک شونده با جریان هوای سرد در صنایع شیمایی مورد استفاده قرار می گیرند. از سال 1955 باتوجه به کمبود آبهای تازه و نیز محدودیت مکان های ساحلی مناسب برای ایجاد کارخانه های جدید و همین طور به خاطر نیاز نسبتا زیاد این قبیل کارخانه های چگالش سطحی با جریان آب سرد، و مطابق ملاحظات اقتصادی به تدریج توجه جامعه جهانی به بکار نبردن جریان آب سرد و به جای آن استفاده از جریان هوای سرد كندانسور برای چگالش بخار در داخل کارخانه های تولید نیرو جلب شد.

روش هاي حرارتي:

اين روش ها براي كنترل رشد صدف در آب گذر لوله هاي سرد كننده  نيروگاه‌هايي كه با آب دريا كار مي كنند و تميز كردن لوله هاي كندانسور، بوسيله خشك كردن رسوبات دروني، قبل از آب شوري استفاده مي شود.كاربرد اولي، رسوبات دريايي را با افزايش دما تا oC40 براي يك ساعت در هر شش هفته كنترل مي كند. اينكار رشد صدفها را تا اندازه اي كه در لوله هاي كندانسور ساكن نشوند، محدود مي كند. گرما يا بوسيله يك منبع بخار كمكي در آب گذر لوله هاي سردكننده و يا بوسيله معكوس كردن جريان آب سردكننده از درون كندانسور، تأمين مي‌شود.در ضمن، خشك كردن رسوبات درون لوله هاي كندانسور قبل از باز كردن آب، موفقيت آميز بوده است. گرم‌كن‌هاي پنكه اي، براي دميدن هواي گرم از درهاي ورودي بسته آب كندانسور، استفاده مي‌شوند.

تميز كردن كندانسور در حالت بدون بار:

تميز كردن كندانسور در حالت بدون بار براي جلوگيري از توقف پر هزينه و غير لازم دستگاه كندانسور در حالت با بار و بمنظور دستيابي به قيمت هاي مناسب دو روش اصلي رسوب زدايي روز مورد استفاده قرار مي گيرد.كلراسيون متناوب آب سرد ورودي كندانسور، در همه نيروگاه‌هاي بريتانيا انجام مي شود، و تكنيك رسوب‌زدايي مورد قبول در حالت با بار تشكيل مي دهد. كه اينكار در كنترل رشد صدف ها در سيستم هاي آب دريايي و تشكيل لجن در سيستم هاي با آب تازه مؤثر است.در نيروگاه‌هاي ساحلي ، رسوب دريايي بطور موثري با كلراسيون پيوسته آب سرد كننده كاهش پيدا مي كند. درجه كلراسيون لازم، بطور معكوس متناسب با ميزان جريان آب سردكننده است، m/s5/1 غلظتي از كلر بميزان mg/kg5/0 براي آب سردكننده لازم مي باشد.در نيروگاه هاي درون مرزي، ميزان لجن با دادن متناوب كلر ( چند دقيقه در هر چهار يا هشت ساعت) در سطحي كه با قيمانده كلر بميزان mg/kg2 در خروجي آب سرد كننده، كندانسور را ترك كند كنترل مي شود.بهرحال تصفيه خوب باضافه تميز كردن لوله، تقريباً در 10% همه محل ها صورت مي‌گيرد و براساس تجربه بطور خيلي وسيع در نيروگاه هاي با سيستم جريان مجدد استفاده مي‌شود. گزارش جزء به جزء اين روش در بخش 6 اين فصل ارائه خواهد شد. از اين روش بسته به كاربرد آن آب، در فشار بالا يا پائين مورد استفاده قرار مي گيرد.جهت زدايش رسوبات از سطح، يك ضربه در فشار بالا به سمت جلو و با جت هاي كناري از هر لوله اعمال مي شود، آب در فشار 700 بار جاري مي شود. اين روش بر روش تميزكاري اسيدي مزيت دارد، چرا كه اين روش اثر زيان باري بر سطح لوله ندارد. اجراي اينكار براي بسته‌هاي آب غيرماهرانه است بنابراين بطور معمول استفاده نمي شود.آب شستشودهنده  در فشار پايين، بطور مؤثري براي زدايش لجن شل و سست و رسوبات دوده قبل از ترك كندانسور خشك در خلال تعمير استفاده مي شود. اغلب تركيبي از آب / تفنگ هواي فشرده (شبيه به نوع استفاده شده در گلوله باران ) با اعمال فشار خروجي 7 بار مورد استفاده قرار مي گيرد.

كندانسور
كندانسور

روش فلوئورسين:

سمت بخار كندانسور تا بالا با محلول حاوي mg/kg 10 نمك فلوئورسين پر مي شود و جستجو در بسته آب با استفاده از پرتو مافوق بنفش براي رديابي فلوئورسين انجام شده و باين ترتيب بنابراين لوله اي كه نشت مي كند، مشخص مي شود. معايب اين روش بدين شرح است.

 • اين روش به كندانسورهاي under slung در حالت بدون بار محدود مي شود.
 • نقش معكوس فشار آب در لوله ها در مقايسه با عملكرد معمولي، در بعضي از موارد دليل بستن نشتي شناخته شده است.
 • فشار آب در بالاي كندانسور كم بوده و نشتي هاي كوچ، ممكن است مشخص نشوند.
 • فلوئورسين با قيمانده مي تواند بر آناليز آب تغذيه و آب بويلر تأثير گذارده و نمي توان قضاوت كرد كه آيا نشت يابي موفق بوده است يا نه
 • اين روش به يك اپراتور جهت انجام آن نياز دارد.

  محل هاي نشت هوا:

  نشت هوا در هر قسمتي از سيستم چگالش كه نرديك يا زير فشار اتمسفر كار مي‌كند، مي‌تواند اتفاق افتاده و اغلب باعث شكست اتصالات مي شود. وقتي كه توربين بدون بار است. كشف نشت هوا در بعضي از قسمت هاي سيستم با فرو بردن در آب انجام مي شود. طبيعتاً تراوش آب از بخش هايي كه تحت خلأ هستند نواحي نشتي را معين مي كنند.بهر حال وقتي كه توربين با بار است، تكنيك هاي مختلفي بايستي بكار برده شود. اين تكنيك‌ها شامل روش هاي سمعي است (اگر نشت باندازه كافي زياد و سرو صداي زمينه پائين باشد )، بعلاوه مشاهده يك نور وقتي كه هوا به سمت يك نقطه نشت پيدا مي كند و پاشش ذراتي از گاز ردياب به نواحي مشكوك كه به آساني توسط وسيله اي با حركت دقيق هوا كشف مي‌شود. آخرين روش، عمومي ترين تكنيكي است كه امروزه به كار برده مي شود.بطور كلي گازهاي رديابي كه در نيروگاه ها استفاده مي شود، انواع AEI , RILO و LEYGOLD  هستند. اينها بعنوان نشت ياب هالوژنه شناخته مي شوند چرا كه به تنهايي توانايي شناخت غلظت كمي از بخار اجزاء هالوژنه در هوا را دارند، براي اعمال حداقل حساسيت از اجزاء هالوژنه كلروفلوئوركربن و دي كلرفلوئوركربن و با نام هاي تجاري فرئون 12، Arcton12 , lsccan12 ) استفاده مي شود.

  توربين بررسي شده فوق نشت يابي هاي با تجهيزات LEYBOLD و يك پراب كاشف را دارد كه مي تواند گاز معلق آزمايش شود. از اين وسيله با نصب پروب در لوله خروجي هواي كندانسور استفاده مي شود در حاليكه نشت ياب هاي نمونه ديگر از سيستم خروجي هوا تخليه مي شوند.بيشتر نقاط نشت در فلانج ها و اتصالات كشف شده كه معمولاً ترك ها يا سوراخ هاي ريزي هستند. اينها بطور عادي مي توانند با تعدادي از اجزاء صمغ فلزي مخصوص و يا تركيبات آب بند لاستيكي آب بندي شوند.

  مقایسه کندانسور هوایی با آبی:

  باتوجه به نتایج بدست آمده به این نتیجه می رسیم که هرگاه از آب به عنوان مبرد استفاده شود حجم دستگاه کندانس کننده ما نسبت به کندانسوری که با هوا خنک می گردد بسیار کمتر می باشد. بنابراین از نقطه نظر اقتصادی بکار گیری کندانسور آبی (در مکانیک که آب در دسترس باشد) بسیار مقرون به صرفه می باشد همینطور نگهداری از کندانسور های آبی به مراتب سهل تر است زیرا در اثر عبور آب یا بخار از داخل لوله های کندانسور قطعا به مرور زمان مشکل رسوب گذاری و ته نشین مواد محلول در آب به وقوع می پیوندد که در نتیجه بازرسی و از بین بردن این رسوبات و تعمیر نگهداری کندانسورهای آبی آسانتر است شایان ذکر است که با توجه به پارامترهای در نظر گرفته شده در طراحی به نتیجه قابل ملاحظه ای بر می خوریم که تعداد لوله های استفاده شده در کندانسور های هوایی است و لذا منطقی به نظر می رسد که در ساخت نیروگاه های بخار این مسئله لحاظ گردد و این نیروگاه ها در مکان هایی ساخته شود در نزدیکی آنها رودخانه یا دریا باشد.

  دیگر عناوینی از پروژه كندانسورها رشته مکانیک:

 • روش هاي مافوق صوت (اولتراسونيك )

 

 • انتقال و طراحی حرارت
 • روش هاي شعله و دود
 • طبقه بندی برای کاربردها صنعتی
 • انتخاب کندانسور
 • بررسی برج ها
 •  تاثیر گازهای بی اثر در چگالنده های توربینی بخار
 • روش هاي فوم يا فيلم
 •   روش هاي گاز ردياب
 • وسايل حباب ساز
 • تميز كردن شبكه
 • نشت آب سردكننده به كندانسورها
 • رسوب كندانسور
 • اندازه گيري ميزان نشت هوا
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پروژه كندانسور ها رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 54
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *