پایان نامه بررسی مورفوتكتونيكی و تحليل ساختاری درياچه مهارلو واقع در خاور شيراز

حوزه آبريز درياچه مهارلو يكي از زير مجموعه‌هاي حوزه آبريز درياچه‌هاي طشك- بختگان و مهارلو مي‌باشد كه اين حوزه بين  تا  طول خاوري و  تا  عرض شمالي در راستاي شمال باختر- جنوب خاور شكل گرفته است. اين درياچه در حد فاصل عرض شمالي  تا   و طول خاوري  تا  واقع است. درياچه مهارلو توسط كوه‌هاي كفترك و كلاه قاضي در شمال، كوه گشنگان در شمال خاور، كوه‌هاي تنبها و پيرغيبي (احمدي) در خاور، كوه مهارلو (گره) و له بادامي در جنوب و جنوب خاور احاطه شده است. اين درياچه با حداكثر وسعت 280 كيلومتر مربع در 18 كيلومتري جنوب خاور شهرستان شيراز واقع شده است. بيشترين طول درياچه حدود 35 كيلومتر، بيشترين عرض آن حدود 15 كيلومتر و ميانگين عرض درياچه حدود 7 كيلومتر است.پایان نامه بررسی مورفوتكتونيكی و تحليل ساختاری درياچه مهارلو واقع در خاور شيراز در قالب فایل ورد میباشد.

بررسی مورفوتكتونيكی منشاء و سن درياچه مهارلو:

حوزه مورفوتكتونيكی مهارلو در يك فرونشست ناوديس مانند نسبتاً بلند (1460 متر از سطح دريا) با روند شمال باختري- جنوب خاوري بين دو رشته كوه كه از همين روند پيروي مي‌كند قرار دارد. در نقشه لرزه زمين ساخت ايران (بربريان 1362) در حاشيه شمال خاور درياچه گسل چپگرد سروستان مي‌گذرد كه روند شمال باختر- جنوب خاور داشته و با توجه به اين كه اين گسل در دوره كواترنر فعال بوده به نظر وي در شكل‌گيري درياچه بي‌تأثير نبوده است. از ديدگاه مورفوتكتونيكی اين فرونشست به گونه‌اي بين دو رشته كوه با روند شمال باختر- جنوب خاور قرار گرفته كه مي‌توان تشكيل آن‌را به حركات گسل سروستان و شاخه‌هاي فرعي آن نسبت داد (شهرابي 1373)مورفوتكتونيكی. حركات اين گسل به ويژه از زمان پلئيستوسن پسين به بعد موجب تشكيل اين فرونشست ناوديس گونه شده است. به باور كرينسلي (1970مورفوتكتونيكی) به دليل نبود سواحل كهن يا پادگانه‌هاي بلند امكان وجود درياچه‌اي در زمان پيش از پلئيستوسن كم است. بيشترين توسعه درياچه‌ها مربوط به دوره‌هاي خيلي سرد و نيمه خشك ورم 3 مي‌باشد. (گزارش سازمان زمين‌شناسي مورفوتكتونيكی، راضيه لك 1386)

حوزه آبريز درياچه مهارلو:

حوزه آبريز درياچه مهارلو شامل محدوده‌هاي مطالعاتي مورفوتكتونيكی شيراز، قره باغ، كوار مهارلو، سروستان و گشنگان مي‌باشد. كه محدوده مطالعاتي شيراز، گشنگان و سروستان به طور مستقيم با درياچه ارتباط داشته كه جهت دقت مورفوتكتونيكی  در كار به طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است. (گزارش بيلان محدوده‌هاي مطالعاتي حوزه آبريز مهارلو، 1388)

بخش هایی از پایان نامه
بخش هایی از پایان نامه

محدوده مطالعاتي گشنگان:

محدوده مطالعاتي مورفوتكتونيكی  گشنگان با مساحت كل 427 كيلومتر مربع شامل 86/301 كيلومتر مربع دشت و 4/125 كيلومتر مربع ارتفاع مي‌باشد كه حداكثر ارتفاع آن 2106 متر در قاه كلاه قاضي در شمال محدوده و حداقل ارتفاع 1460 متر بر روي درياچه مهارلو مي‌باشد. مهمترين آبادي اين محدوده روستاي گشنگان است.با استفاده از‌ آمار موجود از ايستگاه‌هاي بارانسنجي و هواشناسي، دماي متوسط سالانه محدوده مطالعاتي گشنگان در دشت 2/17 و در ارتفاعات 2/16 درجه سانتيگراد به دست آمده است. بارندگي متوسط سالانه در اين محدوده براي دوره شاخص 40 ساله در دشت 5/384 و در ارتفاعات، 5/386 ميليمتر است با احتساب مساحت ارتفاعات دشت و درياچه حجم كل بارندگي در ارتفاعات 33/48 و در دشت و درياچه 06/16 ميليمتر مكعب در سال خواهد بود. ميزان ميانگين سالانه تبخير از تشتك در دشت و ارتفاعات اين محدود به ترتيب 8/2284 و 2023 ميليمتر مي‌باشد.در ارتفاعات محدوده مطالعاتي گشنگان سازندهاي مختلفي همچون آسماري- جهرم، تربور، رازك، پابده و ساچون به ترتيب با وسعت 59/62، 5/4، 62/0، 93/0 و 5/56 كيلومتر مربع رخنمون دارد كه داراي نرخ فرسايش متفاوت مي باشند.

محدوده مطالعاتي شيراز:

محدوده مطالعاتي شيراز با مساحت كل 1428 كيلومتر مربع شامل 79/598 كيلومتر مربع دشت و 21/592 كيلومتر مربع ارتفاعات مي‌باشد. حداكثر ارتفاع در اين محدوده 2990 متر در ارتفاعات شمال باختري و حداقل آن 1470 متر در خروجي محدوده به سمت درياچه مهارلو بوده است. مهمترين شهر اين محدوده شهرستان شيراز مي‌باشد.مهمترين رودخانه‌هاي واقع در محدوده مطالعاتي شيراز رودخانه خشك و چنار راهدا هستند. رودخانه خشك در شمال باختري حوزه آبريز درياچه مهارلو سرچشمه گرفته و در طول مسير آن آب چشمه قصرقمشه و رودخانه نهر اعظم را دريافت نموده بنابراين در طول فصول مرطوب سال جريان آن دائمي بوده و به درياچه مي‌ريزد. در طول فصول خشك آب آن به مصرف كشاورزي رسيده و رودخانه در عمده مسير خشك است. رودخانه چنار راهدار از ارتفاعات باختري حوزه آبريز سرچشمه گرفته و پس از جمع‌آوري آب‌هاي سطحي اين نواحي وارد محدوده مطالعاتي قره باغ شده و به رودخانه باباحاجي مي‌پيوندد. رودخانه باباحاجي پس از خروج از محدوده قره باغ مسير كوتاهي را در محدوده شيراز طي كرده و به درياچه مهارلو مي‌ريزد.در ارتفاعات محدوده مطالعاتي شيراز سازندهاي مختلفي همچون آسماري- جهرم، بختياري، آغاجاري، ساچون ورازك به ترتيب با وسعت 29/387،82/109، 28/105، 93/42 و 89/183 كيلومتر مربع رخنمون دارد.دماي متوسط سالانه براي دوره آماري 40 ساله در دشت 1/16 و در ارتفاعات 9/13 درجه سانتيگراد به دست آمده است همچنين ميزان بارندگي متوسط سالانه در دشت و ارتفاعات به ترتيب 5/452 و 5/544 ميليمتر است. نتايج بدست آمده از تشتك در دشت و ارتفاعات به ترتيب 5/2030 و 1/1481 ميليمتر است.

بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی
بخش هایی از پایان نامه زمین شناسی

 محدوده مطالعاتي سروستان:

محدوده مطالعاتي سروستان داراي مساحت كل 1641 كيلومتر مربع بوده كه از اين ميزان 63/1067 كيلومتر مربع آن دشت و 37/573 كيلومتر مربع را ارتفاعات تشكيل داده است. حداكثر ارتفاع در اين محدوده 2970 متر در قله كوه كهدان در جنوب باختر محدوده و حداقل آن 1460 متر در خروج محدوده به سمت درياچه مهارلو بوده است. مهمترين شهر اين محدوده شهرستان سروستان مي‌باشد.در ارتفاعات محدوده مطالعاتي سروستان سازندهايي همچون آسماري- جهرم، تربور، گروه بنگستان، آغاجاري، بختياري، رازك، ساچون، پابده- گورپي و هرمز به ترتيب با وسعت 3/236، 97/69، 99/12، 40/41، 70/14، 5/31، 89/74، 46/76 و 16/15 كيلومتر مربع رخنمون دارند.ميزان دماي متوسط سالانه براي دوره آماري در دشت 1/17 و در ارتفاعات 3/14 درجه سانتيگراد به دست آمده است. بارندگي متوسط سالانه اين محدوده در دشت و ارتفاعات به ترتيب 8/379 و 3/449 ميليمتر مي‌باشد. همچنين ميزان تبخير سالانه از تشتك در دشت و ارتفاعات به ترتيب 8/2222 و 7/1498 ميليمتر مكعب به دست آمده است.

اقليم و پوشش گياهي محدوده مورد مطالعه:

با توجه به ميزان بارندگي و دامنه دمايي، محدوده مورد مطالعه در شرايط اقليمي نيمه خشك واقع شده است. آب و هواي خشك و نيمه خشك يكي از فاكتورهاي كليدي در تشكيل ته نشست‌هاي تبخيري مي‌باشد.استقرار پوشش گياهي در هر منطقه تحت تاثير عوامل متعددي از جمله اقليم، توپوگرافي و عوامل زنده قرار دارد. پوشش گياهي حوزه مهارلو به دليل تخريب مراتع و چراي بيش از ظرفيت و خارج از فصل، پراكنش نامناسب آب شرب، نظام بهره‌برداري نامناسب و دخالت بي‌رويه در اكوسيستم دچار تغييرات و دگرگوني‌هاي زيادي شده است.شوري زياد خاك در حاشيه درياچه مهارلو موجب شده كه اين منطقه زيستگاه مناسبي براي برخي از گياهان شور رست يا هالوفيت باشد.نوع پوشش گياهي در محدوده مورد مطالعه در ارتفاعات و دشت متفاوت است. در ارتفاعات شمال درياچه مهارلو درختان دانه زاد و شاخه زاد به صورت پراكنده روئيده است و در ارتفاعات محدوده مطالعاتي سروستان و تنگ كهدان پوشيده از جنگل شامل درختان بنه و گز و گون مي‌باشد. بخش‌هايي از ارتفاعات پوشيده از مراتع مي‌باشد كه جهت چراي دام استفاده مي‌شود. قسمت‌هايي از دشت‌هاي سروستان و گشنگان شامل اراضي زراعي ديم و آبي است كه كشت غالب آن سيفي، پنبه، گندم و … مي‌باشد. در شمال باختر و جنوب خاوري درياچه و در خروجي محدوده‌هاي مطالعاتي شيراز و سروستان شوره‌زار و نيزار مي‌باشد كه بوته‌ها و گياهان سازگار با محيطهاي شور در آن رشد كرده است.

مورفوتكتونيكی
مورفوتكتونيكی

بررسي رسوبگذاري و ژرفاسنجي درياچه مهارلو:

عمق درياچه مهارلو بسيار كم است. متوسط عمق آن در دوره پر آبي در سال 1384 حدود 3/1 متر و حداكثر آن 9/1 متر اندازه‌گيري شده است. نقشه ژرفاسنجي درياچه در دو دوره كم آبي (تابستان 2002) (شكل 3-58) و پرآبي (بهار 2005) (شكل 3-59) نشان داده شده است.از مقايسه اين دو به اين نتيجه مي‌رسيم كه كمترين عمق مربوط به شمال باختر و جنوب خاور درياچه مي‌باشد كه گسترش پهنه كم عمق در جنوب خاور نشان دهنده رسوبگذاري بيشتر و ورود رسوبات تخريبي و آواري بيشتر از اين منطقه مي‌باشد.زير محيط‌هاي درياچه مهارلو از ارتفاعات به سمت مركز شامل: بادبزن آبرفتي (Alluvial fan)‌پهنه ماسه‌اي (Sand flat) و از حاشيه به سمت مركز شامل: پهنه گلي (Mud flat)، پهنه نمكي (Salt pan) و درياچه موقتي (Ephemeral saline lake) است. بطور كلي گسترش بادبزن آبرفتي، پهنه ماسه‌اي، پهنه گلي و پهنه نمكي در باختر و خاور درياچه ناچيز بوده و در شمال باختر و جنوب خاور آن بيشتر است. با مقايسه اين پهنه‌ها در شمال باختر و جنوب خاور مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نفوذ رسوبات تخريبي از جنوب خاور بيشتر از شمال باختر آن است (شكل 3-60).

 فهرست مطالب پایان نامه بررسی مورفوتكتونيكی و تحليل ساختاری درياچه مهارلو واقع در خاور شيراز:

فصل اول :

خاستگاه زمين شناسي منطقه مورد مطالعه

1-1- كليات

1-2- موقعيت جغرافيايي منطقه مورد مطالعه و راه‌هاي دسترسي

1-3- منشاء و سن درياچه مهارلو

1-4- حوزه آبريز درياچه مهارلو

1-4-1- محدوده مطالعاتي گشنگان

1-4-2- محدوده مطالعاتي شيراز

1-4-3- محدوده مطالعاتي سروستان

1-5- اقليم و پوشش گياهي محدوده مورد مطالعه

1-6- زمين‌شناسي بستر درياچه مهارلو

1-7- زمين ساخت منطقه

1-8- چينه‌شناسي منطقه مورد مطالعه

1-8-1- سري هرمز

1-8-2- سازندهاي گروه بنگستان

1-8-2-1- سازند كژدمي

1-8-2-2- سازند سروك

1-8-3- سازند گورپي

1-8-4- سازند پابده

1-8-5- سازند تاربور

1-8-6- سازند ساچون

1-8-7- سازند جهرم

1-8-8- سازند آسماري

1-8-9- سازند رازك

1-8-10- سازند آغاجاري

1-8-11- سازند بختياري

1-8-12- رسوبات آبرفتي عهد حاضر

1-9- مناطق مختلف ايران از نظر زمين‌شناسي ساختاري

1-9-1- ايران جنوبي (زاگرس)

1-9-1-1-تحولات زمين ساختي زاگرس

1-9-1-2- پهنه‌بندي زاگرس

فصل دوم :

مباني تئوري تحقيق

2-1- كليات

2-2- طبقه‌بندي چين‌ها

2-2-1- تقسيم بندي چين ها بر اساس  زاويه ميان  يالي(Interlimb angle)  يا درجه فشردگی

(Tightness)

2-2-2- تقسيم‌بندي چين‌ها براساس نحوه قرار گيري خطوط هم شيب (Isogon lines)

2-2-2-1- چين‌هاي رده 1 يا چين‌هايي با خطوط هم شيب همگرا

2-2-2-2- چين‌هاي رده 2 يا چين‌هايي با خطوط هم شيب موازي

2-2-2-3- چين‌هاي رده 3 يا چين‌هايي با خطوط هم شيب واگرا

2-2-3- تقسيم‌بندي چين‌ها براساس شيب صفحه محوري و ميل خط لولا

2-3-گسل‌هاي راستالغز

2-3-1- مشخصه عمومي گسل‌هاي راستالغز

2-3-2-گونه‌هاي گسل‌هاي راستالغز

2-3-2-1-گسل‌هاي راستالغز پيوسته به دندانه (Indent-Linked Strike slip faults)……

2-3-2-2-گسل هاي عرضي برشي (Tear faults)

2-3-2-3-گسل‌هاي انتقالي (Transfer faults)

2-3-2-4-گسل‌هاي تراديسي ميان قاره‌اي (Intercontinental transform faults)

2-3-2-4-1-گسل‌هاي تراديسي پشته‌هاي ميان اقيانوسي (Ridge transform faults)

2-3-2-4-2-گسل‌هاي تراديسي مرز ورقه‌ها (Boundary transform faults)

2-3-2-4-3-گسل‌هاي راستالغز پيوسته به ژرفناها

2-3-3- شناسايي گسلهاي راستالغز

2-3-4- ساز و كارهاي سازنده گسلهاي راستالغز

2-3-4-1- برش محض (Pure shear)

2-3-4-2- ساز و كار برش ساده (Simple shear)

2-3-4-2-1- گسلهاي راستالغز برشي ريدل(Reidel) يا “R shear”

2-3-4-2-2- گسلهاي راستالغز هم يوغ(Conjugate)

2-3-4-2-3- گسلهاي راستالغز همسو دومين(Secondary synthetic)

2-3-4-2-4- شكستگي هاي كششي يا گسلهاي عادي يا شكستگي‌هاي T

2-3-4-2-5- گسلهاي موازي راستاي جابجايي اصلي يا برش‌هايy  يا “y shear”

2-4- پايانه‌هاي پهنه‌هاي برشي

2-5- چرخش زمين‌ساختي (Tectnic rotation)

2-6- درزه‌ها.

2-6-1- درزه‌هاي زمين‌ساختي(Tectonic joints)

2-6-2- درزه‌هاي آبي (Hydraulic joints)

2-6-3- درزه‌هاي باربرداري (Unloading joints)

2-6-4- درزه‌هايي رهائي (Releas joints)

2-6-1- رابطه ميان درزه‌ها و تنشهاي اصلي

2-6-2- درزه‌هاي همراه با چين‌ها و گسل‌ها

2-7- ريخت زمين ساخت (Morphotectonic)

2-7-1- سيماهاي ريخت زمين ساختي گسلهاي راستالغز

2-7-2- تحليل آبراهه‌ها

2-7-3- شاخصهاي زمين‌ريختي زمين ساخت فعال

2-7-3-1- پيچ و خم پيشاني كوه (Mountain front sinuosity)

2-7-3-2- درصد مسطح شدگي پيشاني كوه (Mountain front faceting)

2-7-3-3- نسبت پهناي كف دره به ارتفاع آن (Ratio of valley floor width to valley height)

2-7-4- طبقه‌بندي فعاليت تكتونيكي نسبي

2-8- سنجش از دور (RS) و سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)

2-8-1- سنجش از دور (Remote Sensing)

2-8-1-1- ماهواره‌ها و سنجنده‌ها

2-8-1-2- ماهواره لندست

2-8-2- سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي (Geographic Information system)

2-8-2-1- تعريف GIS

2-8-2-2- ساختار داده‌ها و GIS

فصل سوم :

روشها و موارد مورد استفاده در تحقيق

3-1- مقدمه

3-2- نقشه خطواره‌هاي منطقه با استفاده از تصاوير ماهواره‌اي لندست

3-2-1- روش دستي

3-2-2- روش نيمه اتوماتيك

3-2-2-1- فيلتر ) (Laplacian filter

3-2-2-2- فيلتر خطي (Directional Filter)

3-2-2-3- فيلتر سوبل (Sobel Filter)

3-2-2-4- فيلتر رابرت (Robert filter)

3-2-3- روش اتوماتيك

3-2-4- تهيه نقشه نهايي خطواره‌هاي منطقه

3-3- تهيه نقشه‌هاي تراكم تعداد، تقاطع و طول خطواره‌ها با استفاده از نقشه خطواره‌هاي منطقه

3-3-1- نقشه تراكم تعداد خطواره‌ها در منطقه

3-3-2- نقشه تراكم تقاطع خطواره‌ها در منطقه

3-3-3- نقشه تراكم طول خطواره‌ها در منطقه

3-4- شاخص‌هاي ژئومورفيكي و مورفوتكتونيكی

3-5- نقشه ليتولوژي- توپوگرافي به همراه گسلهاي اصلي منطقه

3-7-  مورفوتكتونيكی گسل‌هاي منطقه

3-7-1- راندگي اصلي زاگرس

3-7-2- گسل سروستان

3-7-3- گسل كفترك (F1)

3-7-4- گسل گره (F2)

3-7-5- گسل F3 (جنوب كوه احمدي)

3-7-6- گسل F4 (خاور درياچه مهارلو)

3-7-7- گسل F5

3-7-8- گسل F6

3-8- تحليل استريوگرافيكي تاقديس كفترك

3-8-1- نوع چين

3-9- آناليز درزه‌ها

3-10- بررسي رسوبگذاري و ژرفاسنجي درياچه مهارلو

فصل چهارم :

بحث و نتيجه گيري

4-1- مقدمه

4-2- نتيجه‌ها

4-3- پيشنهادات

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی مورفوتكتونيكی و تحليل ساختاری درياچه مهارلو واقع در خاور شيراز:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 150
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *