پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت

مطالبی که در این تحقیق می باشد به منظور شناخت : « بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت دانش در معاونت آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز» می باشد که در این جا محقق از پنج مرحله فرایند عقلایی شامل « شناخت مشکل ، جمع آوری راه حل های ممکن ، تعیین ملاک هایی جهت ارزیابی راه حل ها ، انتخای بهترین راه حل ها » و همچنین مدیریت دانش شامل مدل نیومن « شاخصهای خلق دانش ، کسب دانش ، ذخیره سازی دانش ، انتشار دانش ، و به کارگیری دانش » می باشد انتخاب شد.  در این پژوهش از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد .مهمترین ابزار سنجش که در این تحقیق استفاده شده پرسشنامه می باشد و تحقیق روانشناسی از نوع کاربردی است که در این مدل به بررسی فرضیات مدیریت دانش و تصمیم گیری عقلائی پرداخته شده است. محقق افراد جامعه آماری 13 نفر بودند . محقق پس از اثبات روایی یک پرسشنامه و 53 سوالی اقدام به جمع آوری نقطه نظرات افراد جامعه آماری در راستای موضوع و فرضیات تحقیق نمود پس از جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده ، داده های آماری استخراج و از طریق ضریب همبستگی و آزمون و رگرسیسیون و معنا داری T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده حاصل از تجربه و تحلیل پرسشنامه ها حاکی از آن است که فرضیه اول ، فرضیه دوم ، فرضیه سوم ، فرضیه چهارم ، فرضیه پنجم ، و معنا داری آزمون T به ترتیب همگی مورد تایید قرار گرفت.پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت در قالب فایل ورد میباشد.

بخشی از پایان نامه
بخشی از پایان نامه

مقدمه:

دانش به عنوان يك سرمايه فكري ، يكي از دارائيهاي با ارزش سازمانها است. مهم ترين نقشي كه مي توان به مديريت دانش نسبت داد اين است كه آن را به عنوان يك متدلوژي تغيير در نظر بگيرند. مديريت دانش از يك طرف با جذب دانش هاي جديد به درون سيستم و از طرف ديگر با اراده موثر آن دانش ها مي تواند مهمترين عامل تغيير يك سازمان باشد. كه دولت ها سرنوشت مردم و جامعه خود را  در دست دارند و با سياست ها و تصميم گيري هايي كه انجام مي دهند جهت هاي آينده را مشخص و معلوم مي نمايند و سازمان ها براي زنده ماندن مي بايست خط مشي هاي عمومي را در تصميمات عقلايي خود به كار گيرند تا به موفقيت دست يابند. با توجه به اينكه دانش و تصميم گيري عقلايي در سازمان ها هدفمند و فرايند گرا هستند و از مهمترين معيارهاي سنجش رشد سازمان مي باشد در اين خصوص به تحقيق پرداخته شد.

بيان مسئله :

مديريت دانش كه فرايند توليد ثروت و ارزشي با استفاده از دارائيهاي فكري و مبتني بر دانش است نيازمند سيستمي است كه بتوان اين فرايند را پشتيباني كند اثر بخشي مديريت دانش مستلزم تلفيق و يكبار چه سازي منطقي زير ساختهاي فني و فرهنگي و انساني است .جان ديويی اولين مرحله هر پژوهش را احساس مشكل مي داند به اين معني كه پژوهشگر در كار خويش با مانع يا مشكلي روبه رو گرديده كه در حل آن ابهام يا ترديد دارد. ماهيت محيط اداري و كيفيت كار اداري روزمره چنان است كه يك انسان تصور مي كند كه با دستورالعمل ساده تمامي مشكلات موجود از افراد متخصص در تصميم گيريها استفاده كرد كه در اين تحقيق فرايند عقلايي تصميم گيري و مديريت دانش را مورد بررسي قرار خواهيم داد.

بخش هایی از پایان نامه روانشناسی
بخش هایی از پایان نامه روانشناسی

پژوهش باولين و ماسون:

باولين و ماسون (2002) در پژوهشي با عنوان مديريت دانش در زلاند نو موانع و محركها پرسشنامه را   بين 71 نفر متخصص مديريت دانش توزيع كردند 65% پرسشنامه هاي توزيع شده تكميل گرديد. يافته ها نشان ميدهد كه 45% افراد فرهنگ سازماني را به عنوان مانع اصلي اجراي مديريت دانش معرفي كردند. به نظرآنان بيشتر كاركنان دوست ندارند تجربيات خود را در اختيار ديگران قرار دهند 22 درصد شيوه مديريت ، 16 درصد فقدان درك درست از مديريت دانش ، 9 درصد فقدان ساز و كارهاي تشويقي ، 7 درصد كمبود فناوري و تنها يك درصد پيچيدگي خود مفهوم دانش را به عنوان مانع پيش روي تحقيق مديريت دانش معرفي كرده بودند.

خلاصه پایان نامه:

هدف از این تحقیق شناخت رابطه بین تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان معاونت آموزشی آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز بود. و براساس این هدف، اهداف جزئی زیر در نظر گرفته شد:1-شناخت رابطه شناخت درست مساله در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان 2- تعیین راه حل های مناسب  در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان 3- تعیین ملاک های مناسب جهت ارزیابی  در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان 4- ارزیابی درست راه حل ها در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان 5- انتخاب بهترین راه حل در تصمیم گیری عقلایی و مدیریت دانش کارکنان.بر اساس این اهداف فرضیاتی در نظر گرفته شد که نتایج آن و جزئیات نمونه تحقیق به قرار زیر است.در فرضیه اصلی به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین بررسی میزان فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در فرضیه فرعی 1 به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا   شناخت درست مساله در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در فرضیه فرعی 2 به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین   تعیین راه حل های مناسب در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در فرضیه فرعی3 به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین   تعیین ملاک های مناسب جهت ارزیابی در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در فرضیه فرعی 4 به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین   ارزیابی درست راه حل ها در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.

تصمیم گیری
تصمیم گیری

در فرضیه فرعی5 به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین   انتخاب بهترین راه حل ها در فرایند عقلایی تصمیم گیری و مدیریت دانش در معاونت آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه 1 شیراز رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟. یافته تحقیق نشان می دهد که بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود دارد.در رابطه با تحقیق حاضر پیشینه مرتبط و مشابه ای یافت نشد. در این صورت نمی توان مقایسه ای بین پژوهش های پیشین و پژوهش حاضر جهت تبیین فرضیات تحقیق و نظریه پردازی ارائه نمود. با این حال تحقیقات پیشین گویای این است که جنبه های منفی  فرهنگ سازماني مانع اصلي اجراي مديريت دانش است. پژوهشگران معتقد اند که كه دانش يك موضوع اجتماعي و انساني است و بر خلاف اطلاعات به تكنولوژي وابسته نيست و با خروج نيروهاي تحصيلكرده و حرفه اي از سازمانهاي دولتي عملاً بخشي از دانش كه سالها براي آن سرمايه گذاري كرده اند و نتیجه تصمیم گیری های عقلایی است از سيستم خارج مي شود و اين را مي طلبد كه از طريق الگو هاي مناسب مديريت دانش از اتلاف اين سرمايه ها كه سرمايه هاي ملي محسوب مي شود جلوگيري نمود.

فهرست مطالب پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت :

فصل اول:

 • مقدمه
 • چکیده
 •  كليات تحقيق
 • بيان مسئله
 • سوالات تحقیق
 • فرضيات تحقيق
 • اهمیت موضوع
 • اهداف تحقيق
 • تعاريف متغيرهاي تحقيق
 • فرايند تصميم گيري عقلايي
 • شناسائي مسئله
 • مشكلات و محدوديتهاي تحقيق
 • خلاصه فصل اول
 • منابع و ماخذ فصل اول

فصل دوم:

 • مباني نظري و پيشينه تحقيق
 • پیشینه تحقیق
 • پژوهشهاي انجام شده در خارج از كشور
 • پژوهش باولين و ماسون
 • پژوهش کانگ
 • پژوهشهاي انجام شده در داخل كشور
 • پژوهش منطقي
 • پايان نامه اي با موضوع
 • تصميم گيري عقلايي
 • دستيابي به راه حل ها و شيوه هاي عملي
 • انواع تصميمات
 • مشاركت و مشورت در تصميم گيري
 •  ساعت چي ، محمود، روانشناسي در سازمان
 • مشكلات و تنگناهاي تصميم گيري
 • محاسن و مزاياي تفويض اختيار
 • – مدل سازي در فرايند عقلايي خط مشي گذاري
 • مدل عقلايي
 • مفهوم تصميم گيري عقلايي
 • مفروضات شيوه عقلايي تصميم گيري
 • انتقادات وارده بر شيوه عقلايي
 • مدیریت دانش
 • تاريخچه مديريت دانش
 • مزاياي مديريت دانش
 • اصول مديريت دانش
 • ابزارهاي مديريت دانش
 • كاربرد مديريت دانش
 • فرايند مديريت دانش
 • مراحل مديريت دانش
 • تكنيكهاي مديريت دانش
 • مدل عمومي مديريت دانش
 • رويكردهاي متفاوت به مديريت دانش
 • عوامل موفقيت مديريت دانش
 • موانع و موفقيت مديريت دانش
 • خلاصه فصل دوم
 • منابع و ماخذ فصل دوم

فصل سوم:

 • روش تحقیق
 • مراحل انجام تحقیق
 • روشهاي جمع آوري اطلاعات
 • روايي (اعتبار) و پايايي پرسشنامه
 • جامعه و نمونه آماري
 • روش‌های تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم:

 • نتایج
 • بخش تحلیل توصیفی تحقیق
 • بخش تحلیل استنباطی تحقیق

فصل پنجم:

 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات پژوهش
 • محدودیت های پژوهش
 • منابع
 • پیوست ها
 • پرسشنامه های تحقیق
 • منابع غیر فارسی
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه بررسی رابطه بین تصمیم گیری عقلائی و مدیریت:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 85
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *