پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین

پایان نامه حاضر تحقیقی کاربردی است که با رویکرد همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کارخانه کاشی حافظ بود. نمونه مورد مطالعه  148 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین انتخاب شد. در راستای تایید یا عدم تایید فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از ان است که بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد. بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد.پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین در 126 صفحه فایل ورد میباشد.

مقدمه:

در چهار فصل قبل به بررسی ساختار اصلی تحقیق، همچون بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق، پیشینه تحقیق، مبانی نظری تحقیق، روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. حال بر آن هستیم تا با توجه به مطالعات و نتایج بدست آمده نتیجه پژوهش حاضر را بطور مبسوط و خلاصه بیان نماییم. بنابراین در ادامه ابتدا نتایج بیان می گردد و سپس به بیان محدودیت ها و پیشنهادات برای پژوهش های آتی می پردازیم.در فرضیه 1، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان با مدیریت زنجیره تامین همبستگی به مقدار 0.806 وجود دارد و با بهبود ارزیابی تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر ارزیابی تعاملات بین خریدار و عرضه کنندگان به میزان 0.806 در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.

در فرضیه 2، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین تعیین میزان اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده با مدیریت زنجیره تامین رابطه معنادار با ضریب همبستگی 0.462 وجود دارد.  بنابراین با افزایش اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر اهمیت معیارهای انتخاب عرضه کننده به میزان 0.462 در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.در فرضیه 3، به دنبال آن بودیم که ببینیم آیا بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین رابطه وجود دارد؟. نتیجه مطالعات به عمل آمده دز این فصل نشان می دهد که بین ارزیابی روابط در زنجیره تامین با مدیریت زنجیره تامین همبستگی معناداری با میزان همبستگی 0.594 وجود دارد. بنابراین با بهبود ارزیابی روابط در زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین بهبود می یابد. با توجه به تحلیل رگرسیون، به ازای هر واحد تغییر در متغیر ارزیابی روابط در زنجیره تامین به میزان 0.594 در متغیر مدیریت زنجیره تامین تغییر حاصل می شود.

بخش هایی از پایان نامه مدیریت
بخش هایی از پایان نامه مدیریت

 روش تحقيق:

روشهاي تحقيق مختلفي وجود دارد كه استفاده از هريك از روشها ي تحقيق بسته به ماهيت كار و متغير هاي مورد بررسي، توصيه ميشود. با توجه به اينكه در اين تحقيق بدنبال بررسی رابطه بین تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین کارخانه کاشی و سرامیک حافظ شیراز مي باشيم، از اين رو تحقيق حاضر از نوع توصيفي– زمینه یابی است.  از اين جهت يك تحقيق توصيفي است كه به توصيف جزء به جزء يك موقعيت و يا يك رشته از شرايط پرداخته است.تحقیقات زمینه یابی متداول ترین شیوه جمع آوری داده های اولیه است. زمینه یابی ها می توانند داد ه هایی را در مورد نگرش، احساسات، باورها، رفتارهای گذشته، رفتارهای نیت شده، شناخت، تملک، خصوصیات شخصی و دیگر موضوعات توصیفی فرآهم آورند. زمینه یابی ها همچنین می توانند دلایل بستگی را ارائه دهند از طرفی دیگر، زمینه یابی ها به ندرت می توانند علت را معلوم نمایند. تحقیق زمینه یابی راجع به اجراء پرسشنامه ها (مصاحبه) می باشد(تولز و هوکینز، 1388).تحقیق زمینه یابی جمع آوری نظام مند اطلاعات از پاسخ دهندگان به منظور فهم و یا پیش بینی برخی جوانب رفتاری جامعه مورد نظر می باشد. همان گونه که معمولا از این واژه استفاده می گردد دلالت بر اطلاعاتی که با برخی تفسیرها از یک پرسشنامه جمع آوری شده اند.محقق زمینه یابی باید به نمونه گیری، طرح پرسشنامه، اجراء پرسشنامه و تحلیل داده ها بپردازد. بخشی از این فصل به اجراء پرسنشامه می پردازد. نمونه گیری، طرح پرسشنامه و تحلیل داده ها در بخش های مجزا مورد بررسی قرار می گیرند.

پیشینه داخلی:

زعيم و همكاران در تحقيقي به منظور حل مسأله تصميم گيري چند معياره براي انتخاب تأمين كنندگان، روش فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي را پيشنهاد كردند. مطالعه موردي آنها، تأمين كنندگان محصولات تلويزيوني در تركيه بود. در اين تحقيق، روش FAHP با روش غير فازي قياس شد و نتايج نشان داد كه اين روش، روش بهتري براي ارزيابي و انتخاب تأمين كننده است.مقصودی و همکاران( 1390)، در تحقیقی با عنوان «به‎کارگیری یک روش IDEA/AHP برای ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان» بیان می دارند به‎منظور مدیریت مناسب یک زنجیره تأمین، ‎ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. این مسئله در واقع یک مسئله تصمیم‎گیری با معیارهای چندگانه است که در آن عمل تصمیم‎گیری بر اساس یک سری معیارهای کیفی و کمی صورت می‎گیرد. از میان روش‎های مطرح در این حوزه، تجزیه و تحلیل سلسله‎مراتبی (AHP) روش مناسبی برای تصمیم‎گیری است. این روش بر پایه یک ساختار سلسله‎مراتبی استوار است و از طریق تشکیل ماتریس‎های مقایسات زوجی، تصمیم‎گیری می‎کند. علاوه‎بر مزایایی که این روش نسبت به سایر روش‎های تصمیم‎گیری دارد، ولی زمانی‎که معیارها دارای وابستگی باشند، روش AHP چندان مناسب نخواهد بود. تجزیه و تحلیل پوششی داده‎ها (DEA) ابتدا به‎منظور سنجش کارایی مطرح شده است. این مدل می‎تواند از طریق محاسبه کارایی، به‎عنوان یک روش تصمیم‎گیری برای حل مسایل تصمیم‎گیری با معیارهای چندگانه (MCDM)، نیز مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله ضمن در نظر گرفتن ویژگی‎های روش‎های AHP و DEA به ارایه روشی ترکیبی از این دو روش (DEA/AHP) برای انتخاب تأمین‌کنندگان می‎پردازد. این روش یک رتبه‎بندی کامل برای انتخاب تأمین‎کنندگان بر اساس عملکرد آن‎ها ارایه می‎کند. روش ارایه شده چه زمانی که معیارها کمی یا کیفی باشند، مناسب خواهد بود.

بخش هایی از پایان نامه
بخش هایی از پایان نامه

مبارزه باكلاهبرداري در تجارت الكترونيكي:

كلاهبرداري در تجارت الكترونيكي شكل‌هاي مختلف دارد. هكرها (دزدهاي اينترنتي) مي‌توانند بادسترسي به اطلاعات محرمانه ياعملا باتعطيل‌كردن شبكه‌ها، مشكلات عمده‌اي را به وجود آورند. تشخيص محرم از نامحرم در ضمن فعاليت در فضاي اينترنتي نگراني عمده هم ارائه كنندگان خدمات اينترنتي (ISP  ها) وهم مشتريان راتشكيل مي‌دهد.براي ISP دريافت كارمزد خدماتي كه ارائه مي‌كند واقعا مسئله است – به ويژه وقتي كه در سطح بين‌المللي كار مي‌كند- و واگذار كردن عرضه محصول به فضاي اينترنتي، ريسك‌هاي خاص خود را براي زنجيره تأمين شما خواهد داشت.مشتري نگران اين است كه آيا معاملاتي كه با طرف‌هاي خارجي انجام مي‌دهد، قانوني است يا غيرقانوني است.Dot-com هاي حمل و نقل و تداركات همگي درصدد حفاظت از خود و مشتريان برآمده‌اند. از ايجاد ديوارهاي آتشين (Firewalls)  گرفته تا رديابي هويت خريدار، انجام بازبيني‌هاي Dunn & Bradstreet ، بازبيني اعتبارات و هوشياري مداوم، همگي دست به دست هم داده و موجب مي‌شوند معامله از طريق اينترنت، شفاف و بدون دستبرد باقي بماند.ايجاد امنيت اينترنتي اولين گام براي بيش‌تر اين شركتها است. آنها كه بيش از هر چيز از «بي‌خيال» مي‌ترسند و امنيت فيزيكي را «بزرگ‌ترين ريسك» مي‌نامند، خود را با ديوار‌هاي آتش مناسب احاطه مي‌كنند. بعضي از dot-com ها مزايده‌ها را قبال ان اطلاعات انجام مي‌دهند تا مطمئن شوند آنچه دارد اتفاق مي‌افتد در واقع يك فاكس الكترونيكي تجاري از نوع معتبر آن است. صدور IDها يك راه مناسب براي حفاظت از وب سايت‌ها در برابر تروريست‌هاي اينترنتي است.

مدل‌هاي كسب و كار اينترنتي در حال تكامل:

دنياي خريد به كمك اينترنت ، با بازارها، داد وستد‌ها و مناقصه‌هايش، هنوز در حال تكامل است. مزاياي جستجوي دنيا براي بهترين كالا به قيمت مناسب در تئوري خيلي جالب است ولي هميشه در عمل به اين راحتي‌ها نيست. همان‌گونه كه كارشناسان تهيه مواد  اوليه اشاره مي‌كنند، براي يك فروش مناسب، فقط قيمت كالا، شرط نيست. در اينجا با مسائلي همچون اعتماد وتداركات حساب شده نيز روبه‌رو هستيم. اگر اجناس چيني ارزان‌ترند در عوض عرضه كننده آنها را نمي‌شناسيم و هزينه‌هاي ارسال آنها سر به فلك مي‌زند (منظور ارسال كالا از چين به آمريكا است) و عرضه كننده‌اي كه قيمت بالاتري را ارائه مي كند ولي در مجاورت شما است، ممكن است مناسب‌تر باشد.تجربه شركت‌ها از مدلهاي نوظهوري كه در وب مي‌بينند نيز به آنها نشان مي‌دهد كه بعضي از آنها مناسب‌تر از بقيه هستند. Amazon.com‌ و Ebay‌ هر دو به دليل تهيه مدل‌هاي كسب و كار هوشمند و به در بردن جان سالم از بحران dot-com سالهاي 2001 -2000 مورد تحسين واقع شده‌اند.تحقيقات منتشر شده در سال 2001 نشان مي‌دهد كه ديگر شيوه‌هاي اينترنتي – مزايده‌هاي علني اينترنتي- ممكن است راه درستي را دنبال نكنند. طبق تحقيق انجام شده در دانشكده مديريت مؤسسه فناوري ماساچوست، مزايده‌هاي علني اينترنتي مي‌تواند روابط بين خريداران و عرضه كنندگان را مختل سازد، اما به نظر مي‌رسد كه مزايده‌هاي در پاكت‌هاي مهر و موم شده، كمتر اين رابطه بين خريدار و عرضه كننده را مخدوش مي‌سازد. «تأمين كنندگاني كه در فرايند مزايده علني شركت كرده بودند، احساس مي‌كردند «استثمار» شده‌اند. آنها احساس مي‌كردند كه رابطه بين تأمين كننده و خريدار خراب شده و آنها مجبور شده‌اند  پا به عرصه‌اي بگذارند كه در آن بايد با يكديگر مبارزه كنند و سرانجام، قيمت‌ها را كاهش دهند»طبق تحقيق مؤسسه فناوري ماساچوست (MIT) ، مزايده در پاكت‌هاي سربسته براي تأمين‌كنندگان مطلوب‌تر است. در آنجا فرصت بيش‌تري براي ايجاد رابطه بين خريدار و فروشنده و همكاري براي تداوم اين رابطه وجود دارد تا فروش فقط براي يكبار. در آن تحقيق اين طور نتيجه‌گري شده است كه:  « مزايده‌هاي علني اينترنتي ممكن است موجب كاهش قيمت براي خريداران شود ولي از اين روش بايد در موارد اندك و فقط براي بعضي از انواع كالاها استفاده كرد. خريداران بايد از مزايده‌هاي اينترنتي وقتي استفاده كنند كه احساس مي‌كنند بايد تأمين كنندگان غير رقابتي رااز ميدان به دركنند».

مدیریت
مدیریت

سير تكامل گروه‌هاي هميار:

شركت‌هاي عمده، از Wal-Mart گرفته تا خودروسازي فورد، از IBM‌ گرفته تا Sears، Roebuck and Co، همگي در حال ارتقاء سيستم‌هاي موجود و بهره‌گيري كامل از اينترنت و وب هستند. بسياري از شركت‌هاي Global 2000‌ نيز در حال ايجاد مجتمع‌هاي تأمين خصوصي و هميار هستند و شركاي كانال زنجيره تأمين خود را نيز وادار به پيروي از خودكرده‌اند. آنها در حال اجراي چيزي هستند كه به آن تجارت الكترونيكي «بنگاه به بنگاه» (B2B) يا انتقال بي‌درنگ اطلاعات بين شركا يا معاملات بي‌درنگ تجاري از طريق اينترنت مي‌گويند. B2B  ‌ فوايد بسيار دارد كه صرفه‌جويي‌هاي احتمالي فقط يكي از آنها است. با در پيش گرفتن روش B2B‌ هميارانه، برنامه‌ريزي و اجراي بهتري خواهيم داشت هم در بالا دست زنجيره تأمين و هم در پايين دست آن– كه اين هم به نوبه خود بر هزينه‌ها تاثير مي‌گذارد. اين يعني برنامه‌ريزي در رابطه با تقريباً همه وجوه توليد و توزيع، از جمله طراحي، پيش‌بيني، تهيه مواد اوليه، توليد و تكميل، تداركات، مديريت سفارش‌ها، تغيير سفارش‌ها و مديريت كانال‌هاي توليد و توزيع. هدف اين است كه دست‌انداز‌هاي فرايند را برداريم، مديريت كالاي موجود در انبار را بهبود بخشيم، سرمايه توليد را آزاد كنيم و به طور كلي بهره‌وري را افزايش داده و هزينه‌ها را كاهش دهيم.«تعداد توليد كنندگاني كه كارپردازي را هم خودشان انجام مي‌دهند، رو به افزايش است… با مديريت زنجيره تأمين، سيستم سفارش فروش شركت خريدار با سيستم سفارش خريد شركت فروشنده يكي مي‌شود. اين مفهوم همزماني بين شركا در زنجيره تأمين را مطرح مي‌كند هدف، تبديل زنجيره‌هاي تأمين خطي و متوالي به مجتمع‌هاي موازي و هميار، كاهش چشمگير طول سيكل توليد، بهبود روبط با مشتريان و افزايش بهره‌وري است.»

فهرست مطالب پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین:

فصل اول:

 • کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سوالات تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • متغیر های پژوهش
 • روش تحقیق
 • اصطلاحات پژوهش
 • راهبردهايي براي مزيت رقابتي
 • فناوري اطلاعات براي پشتيباني فرايند

فصل دوم:

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق
 • ساختار چند خدماتي براي نقش هاي متوازن افراد و فناوري
 • مديريت دانش راهبردي
 • الگوهاي انديشه و عمل
 • فناوري و الگوها
 • انفورماتيك شناختي
 •  پشتيباني فناوري از الگوها : مرور اجمالي
 • مزيت رقابتي از طريق افراد و فناوري
 • موانع پياده‌سازي SCM
 • گذر از زنجيره تأمين به شبكه تأمين
 • سير تكامل گروه‌هاي هميار
 • امكان بهبود كيفيت در جبهه  IT
 • مدل‌هاي كسب و كار اينترنتي در حال تكامل
 • مبارزه باكلاهبرداري در تجارت الكترونيكي
 • گذر از زنجيره تأمين به شبكه تأمين
 • سير تكامل گروه‌هاي هميار
 • امكان بهبود كيفيت در جبهه IT
 • مدل‌هاي كسب و كار اينترنتي در حال تكامل
 • مبارزه باكلاهبرداري در تجارت الكترونيكي
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه خارجی و داخلی

فصل سوم:

 • روش تحقیق
 • مقدمه
 •  روش و ابزار گرد آوري اطلاعات
 •  روش گرد آوري اطلاعات
 • مطالعات کتابخانه‌اي
 • تحقيقات ميداني
 • ابزار گرد آوري اطلاعات
 • بررسي اسناد و مدارك
 • پرسشنامه
 • روايي و پايايي پرسشنامه ها
 • جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گیری
 •  روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات
 •  آمار توصیفی
 • آمار استنباطی
 • ضریب همبستگی پیرسون
 • رگرسیون خطی

فصل چهارم:

 • مقدمه
 • آمار توصیفی
 • میانگین، واریانس و انحراف معیار نمرات شاخص های پرسشنامه ها
 • آمار استنباطی
 • پاسخ فرضیات
 • تحلیل واریانس مدل رگرسیون

فصل پنجم:

 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات پژوهشی
 • پیشنهادات کاربردی
 •  پیشنهادات برای پژوهشهای آتی
 • محدودیت های پژوهش
 • منابع
 • پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین
 • فهرست جداول و نمودار ها

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 126
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *