مقاله پايداری حرارتی الاستومر پلی يورتان

مقاله و تحقیق پايداری حرارتی الاستومرپلی يورتان  قالب فایل word در 38 اماده برای پرینت و ویرایش میباشد.این تحقیق مناسب برای دانشجویان رشته مکانیک و و فیزیک میباشد و پايداری پليمرها به عنوان موضوعی مقاله و تحت نام پليمرهای مقاوم در برابر حرارت مورد بررسی قرار گرفته است.در ادامه به خلاصه هایی از تحقیق اصلی میپردازیم تا در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

خلاصه هایی از متون مقاله پايداری حرارتی الاستومرهای پلی يورتان :

حضور قسمت هاي سخت، نيروي  جاذبه بين ملكولي و پيوندهاي عرضي در زنجير پليمر باعث تقويت خواص فيزيكي و مكانيكي و دوام پليمر در دماهاي بالا مي شود. اگرچه پيوندهاي عرضي مي توانند هم در قسمت هاي سخت و هم در قسمت هاي نرم پليمر وجود داشته باشند ولي جاذبه هاي بين مولكوي معمولاً بين قسمت هاي سخت پليمر موجودند.بنابراين همانطور كه قسمت هاي نرم تشكيل دهنده پليمر مي توانند بر خواص آن در دماهاي پايين تأثير زيادي داشته باشند، تصور مي شود كه ساختار قسمت هاي سخت نيز اثر قابل توجهي بر خواص پليمر در دماهاي بالا دارد.قسمت هاي سخت موجود در زنجير پليمر، ممكن است حالت بلوري داشته باشند و اين امر در شرايطي كه پليمرها تحت نيروي كشش پلی يورتان  قرار مي گيرند، مشخص تر مي شود. حالت هاي بلوري موجود نقش پيوندهاي فيزيكي را در زنجير پليمر ايفا مي كنند. استحكام، نقطه ذوب و مقاومت در مقابل تنش پليمر بلوري با افزايش طول، تقارن و تناسب قسمت هاي سخت كه عامل ايجاد و تقويت نيروهاي جاذبه بين مولكولي پلی يورتان هستند، افزايش مي يابند، بنابراين ايزوسيانات هاي متقارن و گليكول هاي فاقد شاخه جانبي احتمالاً در بالا بردن مقاومت حرارت پليمرها مؤثر خواهند بود. در تحقيقاتي كه توسط بريتين درباره الياف يورتان انجام شده است و نتايج ان در بسياري از موارد ديگر پلي يوتان ها نيز مصداق دارد، اثر تقارن ساختاري دي ايزوسيانات ها بر روي مقاومت حرارتي مورد بررسي قرار گرفته است.

 

پلی يورتان
پلی يورتان

اثر پلی الها در پلی يورتان :

پلی الهای استر و اتري يكي از قسمت هاي اصلي و مشخص تشكيل دهنده ساختار پلي يورتان ها مي باشند. پلي استرها از پايداري حرارتي بهتري در مقايسه با پلي اترها برخوردارند و مقاومت آنها در مقابل اكسايش نسبتاً خوب است.برتري پايداري پلي استرها با اندازه گيري رهايي از تنش پليمرهاي مربوطه در هوا و نيتروژن مشخص كرده اند. منحني نستباً خطي به دست آمده در مورد پلي يوتان هاي تهيه شده از پلي استرها نشان دهنده ايناست كه شكسته شدن زنجيرهاي آنها در اثر اكسايش نبوده و لذا برگشت پذير مي باشد و پليمر مربوطه خواص اوليه اش را كم و بيش حفظ كرده است. در صورتي كه در مورد پلي يورتان هاي تهيه شده از پلي اترها، تجزيه سريع و برگشت ناپذير آنها در هوا (در نيتروژن چنين نخواهد بود) نشان دهنده گسيختگي زنجير و ماهيت اكسيدشوندگي اين پليمرها است.

در مورد پلی يورتان  هايي كه پلي ال تشكيل دهنده آنها پلي اتر است، گروهي كه با اكسيد پروپيلن تهيه مي شوند در مقايسه با آنهايي كه با اكسيد پلي اتيلن و يا اكسيد1و4- بوتيلن ساخته مي شوند سريع تر و آسان تر مورد حمله اكسيژن قرا مي گيرد و اكسيد مي شوند. مطالعات رهايي از تنش الاستومرهاي داراي پيوندهاي عرضي در محيط هوا نيز نشان دهنده مقاومت حرارتي بهتر استريورتان ها نسبت به اتريورتان هاست. بنابراين در مواردي كه پايداري بهتري در مقابل اكسايش حرارتي مورد نياز است تحقيقاً پلي استر يورتان ها انتخاب مي شوند.

اثر پيوند عرضی:

ايجاد پيوندهاي عرضي در  پایداری حرارتی الاستومرهای يورتان، با بكارگيري مواد اوليه داراي ظرفيت بيشتر از 2 و استفاده از دي ايزوسيانات اضافي امكان پذير است. افزايش پيوندهاي عرضي در زنجير الاستومرهاي پي يورتان، همانند بسياري از پليمرها، باعث افزايش پايداري حرارتي مي گردد، زيرا براي تجزيه كامل پليمر، بايد پيوندهاي شيميايي بيشتري شكسته شوند و لذا پليمر پايدارتر خواهد ماند. به هر حال تكنيك ايجد پيوندهاي عرضي به منظور بالا بردن خواص پايداري حرارتي الاستومرها محدوديت انجام دارد، چون بر ديگر خواص پایداری حرارتی مطلوب مورد نظر الاستومرها، مثل كشساني، كنش تا پارگي غيره اثر منفي مي گذارد. پيوندهاي عرضي مختلف مؤثر بر پايداري حرارتي كه در الاستومرهاي يورتان با بكارگيري ايزوسيانات اضافي به وجود مي آيند شامل: آلوفانات ها، بي اوره ها و ايزوسيانورات ها هستند كه در بين آنها، ايزوسيانورات ها باعث ايجاد بيشترين پايداري حرارتي در پلي يورتان‌ها مي شوند. آلوفانات ها و بي اوره ها در دماهاي 170-160 درجه به طور كامل تجزيه مي شوند ولي ايزوسيانورات ها در دماهاي بالاتر از مقادير ذكر شده پايدارند.

انتخاب پلي يورتانها براي كاربردهاي پيوندی سازگاري بافتي:

مواد پيوند شده در بافتهاي نرم و سخت بدن هميشه عكس العملي را به دنبال دارند. التهاب حاد موضعي و مكانيزمهاي ترميمي سعي دارند كه حالت تعادل را در بافت عروقي كه به دنبال ضربه ناشي از پيوند ايجاد شده است دوباره برقرار كنند. كلاً سه نوع واكنش جسم خارجي براساس آرايش فيزيكي، خواص شيميايي پيوند با پاسخ ايمني بدن نسبت به پيوند وجود دارد.پاسخها به علت خواص فيزيكي،‌شامل محصور شدن پيوند به وسيله لايه نازكي از سلولهاي اپلي قليايي (سلولهاي پوشاننده سطح) يا بافت فيبرو، از پاسخهاي طبيعي و مطلوب اند. كراتينيزاسيون (ضخيم شدن پوست) در پيوندهاي جلدي،‌ضخيم شدن كپسول و تشكيل بيش از حد پلي ساكاريد در اطراف لبه هاي تيز، از جمله پاسخهاي قابل توجه نسبت به آرايش فيزيكي هستند. به علاوه سطوح نامنظم يا بزرگ و پيوسته پيوند،‌در نهايت سبب ايجاد «سلول بسيار بزرگ» يا تشكيل تومور مي شود.

سازگاري خوني :

مواد زيستي كه به عنوان پيوند در تماس با خون درحال جريان،‌در نظر گرفته مي شوند، عموماً همانند پيوندهاي بافت همبند از نظر آزمايشهاي سم شناسي بررسي ميشوند. به علاوه، سازگاري خوني از طريق مجموعه آزمايشهايي بايد تأييد شود.پيكربندي فيزيكي (به طور مثال ، نرمي ، اندازه) از نظر سازگاري بافت همبند پيوندهاي در تماس با خون هر دو اهميت دارد. در هر حال در مورد اخير شيمي پيوند مهمتر است.با توجه به اينكه مهمترين عامل در سازگاري خوني مواد پيوند شده مقاومت آنها در مقابل ايجاد لخته و پایداری است. اين قبيل مواد نبايد در حد قابل توجهي سبب آسيب پروتئينها ،‌آنزيمها يا اجزاء سلولي خون شوند.

دیگر عناوین مقاله پايداری حرارتی الاستومرهای پلی يورتان :

 • بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی پلیمر ها
 • اثر ساختار شيميايي مواد تشكيل دهنده
 • پارامترهاي مهم و مؤثر در پايداری حرارتی يورتان ها
 • اثر پيوند عرضی جهت افزايش پايداري حرارتي
 • اثر پيوند عرضي ايزوسيانورات
 • سنتز
 • مطالعات DMTA وDSC
 • پلی يورتان كارديوتان
 • انتخاب پليمرها براي پيوند در بافت همبند
 • پلي يورتان سگمنته بيومر
 • كاربرد پلي يورتانها در پزشكی زمينه تاريخي
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله پايداری حرارتی الاستومر پلی يورتان:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 38
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *