مقاله فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام

مقاله و تحقیق  فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام  مورد بررسی قرار می­گیرد در قالب فایل word در 35 صفحه آماده ویرایش و پرینت میباشد. این پژوهش قابل استفاده برای دانشجویان و محصلین علوم انسانی و رشته جامعه شناسی میباشد. در ادامه به بررسی خلاصه و چکیده ای از عناوین قرار گرفته در تحقیق اصلی میپردازیم. برای تهیه نسخه کامل آن از باکس انتهای صفحه برای دانلود اقدام نمایید.

متون و عناوین اصلی مقاله فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام:

فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام درجهان كنوني با پيشرفت علم و تکنولوژي و به تبع آن پيشرفت ارتباطات انساني و ابزار اطلاع رساني مواجه است. در اين عصر كه به عصر” جهاني شدن “معروف است شاهد تاثير فرهنگها بر يکديگر هستيم و كمترين ثمره عصر حاضر اين است كه کوچکترين خبري به سرعت به اقصي نقاط جهان مي رسد و اثرات مثبت يا منفي خود را اعمال مي كند. در اين عصرهمچنين شاهد قد علم كردن نوعي جنبش هستيم كه نيمي از جمعيت کره زمين يعني زنان را مخاطب قرار داد و آنان را به مطالبه حقوق از دست رفته خود و ارائه راهبردهاي گوناگون به منظور احياي حقوق انساني خود، فرا خواند و نقطه شروع كار خود را به طرح مباحث زنان، جنس و جنسيت، تفاوتهاي جنسيتي، نابرابري جنسيتي، ستمگري جنسيتي قرار داد.از آنجا که يکسونگري بر زن در جوامع غربي و شرقي با شدت و ضعف وجود داشت اين نگرش علاوه بر گسترش محتواي خود در حيطه هاي متافيزيک، معرفت شناسي و ارزش شناسي در قلمرو جغرافيايي نيز توفيقات زيادي حاصل نمود و به سرعت در جهان شيوع يافت و با نام فمنیسم کالبدي از انديشه را پي ريزي كرد که بوضوح بر تمامي ابعاد زندگي زنان و حتي مردان در جهان غرب و تا حدودي در کشورهاي ديگر تاثير گذاشت. آسيب شناسي در کشورهاي غربي بلافاصله صورت گرفت. با توجه به تعاملات ايران با ديگر کشورها بالتبع شاهد نفوذ و رسوخ افکار و دستاوردهاي فمنيستی به کشور خواهيم بود، زيرا هر زمان موضعگيري ها در مقابل اسلام صورت مي گيرد موضوع زن و مسائل مرتبط با آن، کانون اين موضعگيري را تشکيل مي دهد. که خواسته يا ناخواسته نشانه هايي از تضييع حقوق زن در همه جوامع و حتي در جامعه معاصر ما به چشم مي خورد و عده اي ناآگاه و بعضا معاند آن را نتيجه نظام اسلامي مي دانند. علي رغم اينكه اسلام سفارش اكيد بر رعايت حقوق زنان كرده است. متاسفانه زن در همه جوامع از جمله در جامعه ما دچار ستم و كمبودهايي است كه بر او تحميل مي شود اين كمبود، شامل كمبود ميدان ها و فرصتها براي علم، معرفت، تربيت، اخلاق، پيشرفت و شكوفايي استعدادهاست . اين يك روند طبيعي و اجتناب ناپذير است كه اين نگرش فمنيستی در كشورهاي اسلامي رسوخ يابد. اخيرا عده اي بدليل عدم آگاهي از مباني اسلامي و عده ای با هدف مخالفت با نظام اسلامی، باعث نفوذ اين گرايش در ايران شده اند. کاوشی درباره وجود صدها سايت در شبکه جهاني که  آراء اين جنبش را ارائه و پيامهاي آنها را با حداقل هزينه منتقل مي کنند دليل بر مدعاست. البته از این مهم نیز نباید غافل بود که کارايي اين امکانات در محدوده جوامع غربي با توجه به گستردگي استفاده از اين فناوريها و نيز نبود مشکل زبان در ارتباطات، بيش از کارايي آن در ديگر جوامع است. با اين همه، به تدريج با گسترش امکانات در ديگر جوامع، آنها نيز با سهولت و سرعت بيشتر در معرض پيامهاي جنبشهاي غربي و از جمله فمنیسم قرار مي گيرند.

اگزیستانسیالیسم
اگزیستانسیالیسم

بسياري از پيامهاي اين جنبش در قالب کتابها، مقالات، اخبار، پوستر و عکس و … ترجمه و منتشر مي شود؛ در نتيجه، دامنه تأثيرگذاري آن گسترده تر مي شود.  البته درباره گستره و شدت اين چالش نبايد راه مبالغه پيمود. اين چالش هاي بالقوه خود با محدوديتهاي جدي روبرو است. و در جامعه ما لزوماً انديشه هاي فمينيستي انتقالي به آنگونه که در غرب دريافته شده است، فهم و جذب نخواهند شد. همچنين ما مدعي نيستيم اسلام، ضد فمنيسم است تا اين موضوع القا شود که اسلام جايگاه پست تري را براي زنان قائل است. ما با فمنيسم موافقيم بدين مضمون که زن نبايد موجودي تبعي و بي کرامت باشد اما با مواردي مخالفيم که به جنگ هويت اصيل و انساني زنان برمي خيزند و با ايجاد  چندگانگي در شخصيت آنهاست و آنان را از اصالت اصلي خويش دور مي سازند و تجلي آن را نيز در تغييراتي چون افزايش طلاق و تنشهاي درون خانگي، کاهش ازدواج، تنشهاي درون محيط کار، و … مي توانيم ببينيم. لذا آنچه براي ما مهم است تلاش جهت جلوگيري از گسترش روزافزون اين نهضت در کشورمان مي باشد که شرايط فرهنگي –اجتماعي آن با خاستگاه فمنیسم بسيار متفاوت است. طبيعتا در ايران به جهت تنوع و تفاوتهاي که در تجربه و شيوه هاي زندگي فرهنگ و تمدن آن در مقايسه با ديگر کشورهاي جهان وجود دارد نمي توان بطور دقيق از نظرها و تجربه هاي ديگر کشورها براي تبيين وضعيت زنان و تحول و تغير در ديدگاه ها وضع و شيوه زندگي آنان استفاده نمود. مسئله زن ايراني از جمله موضوعاتي است که در بستر فرهنگ، آداب و رسوم يک کشور اسلامي و ايراني مي بايست مورد بررسي قرار گيرد و با تكيه بر مباني اعتقادي و با بهره گرفتن از مسائل اجتماعي با نگاه موجود سياسي كشور نسبت به مسائل زنان اقدام شود لذا هدف از شناخت فمنيسم  اگزیستانسیالیست  به عنوان يک مسئله فرهنگي-اجتماعي، احساس خطر از جانب اين پديده نوظهور در جامعه اسلامي و جلوگيري از ترويج راه حلهاي غربي در راستاي رهايي زن از ستم و تعدي، آنهم ستم و تعدي كه از جانب بخشي از فرهنگ ملي و نه مذهبي اعمال شده مي باشد. لذا به نقد اين ديدگاه مي پردازيم كه صورتي افراطي اومانيسم، ليبراليسم، سكولاريسم و اگزیستانسیالیست است و به گونه اي بر تمام گرايشات فمنیسمی اثرگذار، و در آن واحد هم فمنیسم سوسيال، اگزیستانسیالیست ,ليبرال، روانكاو، راديكال و پست مدرن مي باشد.

 فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام
فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام

آرامش بخشي و جنس دوم:

با توجه به اين که برخي از متون شأن زن را آرامش بخشي به مرد دانستند، اين اشکال مطرح مي شود که لازمه پذيرش اين سخن اذعان به جنس دوم بودن زن است، يعني هدف اصلي خلقت مرد است و زن آمده است تا مرد را به کمال برساند. در پاسخ بايد گفت هن لباس لكم و انتم لباس لهن،هر دو وسیله آرامش یکدیگرند و آرامش بخشی منحصر به زنان نیست. به عبارتی زن و مرد به عنوان دو صنف از حقيقت انسان داراي هدف مشترکي در آفرينش هستند. من جن و انس را نيافريدم جز اين که عبادتم کنند.هدف مشترک نشانگر آنست که زن و مرد، هر دو، مقصود اصلي از خلقت اند و هيچيک را نمي توان طفيل ديگري شمرد. آن چه سبب پيدايش چنين شبهه اي شده، خلط ميان هدف و مسير است. هدف از خلقت زن و مرد يک چيز است اما انتظار خداوند آنست که زن و مرد از مسيرهاي مختلفي به اين هدف نائل شوند. انتظارات ويژه  خداوند از زن و مرد سبب اعطاي استعدادهاي ويژه به هر يک براي ايفاي هر چه بهتر اين نقش هاست و اين انتظارات و نقش ها سبب شده است که در عالم تشريع نيز جهاد مردان بذل مال و جان در راه خدا و جهان زنان شوهرداري و نيکو و صبر بر بدخلقي همسر باشد. گرچه به نظر مي رسد زمينه هاي آرامش بخشي در طبيعت زن، براي پويايي هر چه بيشتر حيات خانوادگي، نهاده شده است اما ممکن است بتوان اين ويژگي را در حيات اجتماعي نيز داراي اثر دانست و جايگاه زنان را در تقويت عواطف و همگرايي اجتماعي و تقويت انگيزه مردان در فمنیسم برجسته نمود.

نقد سلسه مراتب ارزشي:

همانطور که اشاره شد فمنیسم های اگزیستانسیالیست قائل به وجود سلسله مراتب ارزشي هستند که آن را ساخته جامعه مي دانند و معتقدند ارزشها و فضائل زنانه-مردانه معنا ندارد.  فلسفه تمايز جنسيتي در اسلام که بر پايه تبييني غايت شناسانه و بر محور سعادت انسان دور مي زند. زن و مرد از هويت واحد برخورداند و زنان بسان مردان قابليت رشد و استکمال دارند و در شريعت اسلام روابط انسانها متكي بر بعد انساني است و ذکورت و انوثت را ضامن بقاي نسل آدمي مي داند. لذا در فرهنگ قرآني دستيابي به ارزشهاي معنوي براي زن و مرد ميسر است، در اين ارزشها صنف گرايي ديده نمي شود اصل و ريشه زنان همچون مردان طهارت و پاکي است و ملاک سنجش انسانهاست براي زن و مرد يكسان ترسيم شده، چون خاستگاه ارزشها جسم نيست بلکه نفس است” من عمل صالحا من ذکر و انثي و هو مومن” (نحل/97)” ان المسلمين و المسلمات و المومنين و المومنات و القانتين و القانتات “. بنابراين در اصل انسان بودن با هم اتحاد و اشتراك دارند و اختلاف و افتراقشان تنها در امر عارضي يعني جنسيت است.

عناوین دیگر مقاله فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام:

  • نقد ارزش شناسی فمنیسم اگزیستانسیالیست از منظر آموزه هاي اسلامي
  • جايگاه زن در اديان و ملل
  • مباني فلسفي فمنیسم اگزیستانسیالیست
  • مباني ارزش شناسي فمنیسم اگزیستانسیالیست
  • اصول و روشهاي ارزشي فمنیسم اگزیستانسیالیست
  • بررسی ارزش نهاد خانواده و کرامت زنان

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله فمنیسم اگزیستانسیالیست و اسلام:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 35
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *