مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک

باتوجه به سطح كيفيت تعيين شده برای مقررات ايمنی آسانسور تعیین شده وزارت صنايع  نتیجه بدست آمده مورد ارزشیابی و تحليل و توجه قرار گرفته و در اين مقاله سعی شده است كه به کمک جدول و نمونه آماری(بررسی تحلیلی) جزئيات دقيق تري از نتايج ارزیابی هر آسانسور مورد بررسی قرار گيرد .مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک در 95 صفحه فایل ورد آماده برای ویرایش وپرینت میباشد.

سيستم سلكتور:

سيستم سلكتور همانطوركه در وروديهاي تابلو گفته شد، تشكيل شده است از يك سوئيچ بسته به شكل U ( كه بعد از اين ما از آن مگنت سوئيچ نام مي بريم ) براي دور انداز طبقات و يك مگنت سوئيچ براي استپ سر طبقات وتعدادي تيغه پرچم كه به صورت زير نصب مي شوند .

طريقه نصب و فاصه پايه پرچمها:

ابتدا كابين را روبروي يك طبقه تنظيم مي كنيم و يك عدد از تيغه پرچمها را طوري نصب مي كنيم كه تيغه پرچم دقيقاً در وسط مگنت سوئيچ استپ سر طبقه قرار بگيرد . ( از بالا و پايين و از كناره ها ) .درمرحله دوم تيغه سوم را با همان تيغه پرچم قبلي در پايين تيغه پرچم سر طبقه مي بنديم . اين تيغه درآن طبقه حكم دورانداز از سمت بالا را دارد .در مرحله بعدي تيغه سوم را با همان تيغه پرچم قبلي در پايين تيغه پرچم سر طبقه مي بنديم . اين تيغه نيز در آن طبقه حكم دورانداز از سمت پايين را دارد . گفتني است ، وقتي آسانسور از هر جهت به سمت آن طبقه خاص  حركت مي‌كند، زماني كه به اين تيغه ها برسد ، اگر آن طبقه سفارش داشته باشد ، دور كند انداخته و با دور كم حركت كرده تا به تيغه سر طبقه مي رسد و توقف مي كند .اين روش نصب در تمام طبقات مياني ( به جز پايين ترين و بالاترين طبقه ) تكرار مي شود .در پايين ترين طبقه ابتدا آسانسور را روبروي طبقه تنظيم مي كنيم ، سپس يك تيغه پرچم روبروي مگنت سوئيچ مي بنديم ، ( تيغه پرچم سرطبقه ) تيغه بعدي را با همان فاصله 80 سانتيمتري از تيغه سرطبقه در بالاي آن مي بنديم ، اين تيغه پرچم ، تيغه دورانداز مربوط به آن طبقه مي باشد ، چون طبقه پايين تر از اين طبقه وجود ندارد بنابراين اين پرچم دورانداز از سمت پايين نيز نياز نيست .در بالاترين طبقه  مانند پايين ابتدا كابين آسانسور را روبروي طبقه ميزان كرده آنگاه تيغه پرچم سر طبقه را روبروي مگنت سوئيچ مي بنديم ، سپس تيغه پرچم دورانداز را با فاصله 80 سانتيمتر در پائين اين تيغه مي بنديم .در اين طبقه بالعكس پايين ترين طبقه چون در بالاي آن طبقه اي وجود ندارد ديگر نياز به تيغه پرچم دورانداز از سمت بالا نمي باشد .

روش نصب وتعداد ميكروسوئيچ:

تعداد اين ميكروسوئيچ ها در تمامي آسانسورها برابر مي باشد و 5 ميكروسوئيچ بسته مورد نياز است كه دو تاي آن در بالاترين طبقه و سه تاي ديگر در پايين ترين طبقه كه به صورت مشابه نصب و سيم كشي مي شوند .وظيفه اين ميكروسوئيچ ها بالابردن ايمني و جلوگيري از به زمين خوردن و سقف خوردن آسانسور و همچنين براي شناسايي سيستم بعد از وصل برق و روشن شدن تابلو مي باشد .ابتدا بايد كماني در بغل كابين و در جاي مناسبي و متناسب با طول و فاصله ميكروسوئيچها نصب كرد اين كمان همانطور كه د رشكل شماره 2 مشخص مي باشد بايدبه طوري وصل شود كه با حركت كابين و رسيدن به ميكروسوئيچها به آرامي با آنها برخورد كرده و آنها را باز مي كند . طول اين كمان براي اطمينان بايد حدوداً بالاي 120 سانتيمتر باشد .بعد از نصب كمان كناركابين ، ابتدا كابين را دقيقا ً روبروي پايين ترين طبقه قرار مي دهيم . د راين­ زمان ميكروسوئيچي را همراه با پايه مربوط به ريل مي بنديم به طوري كه ابتداي كمان كه به صورت خميده مي باشد به آن خورده و آنرا به عقب فشار داده با شد ( DC) .بعد از نصب اين ميكروسوئيچ ، ميكروسوئيچي ديگري را كه حكم دورانداز اجباري (DLS) را دارد با فاصله اي حدود 70 سانتيمتر روي ريل مي بنديم . ميكروسوئيچ سوم ، ميكروسوئيچ حد مي باشد كه (DL) مشخص شده است . وظيفه اين ميكروسوئيچ اين است كه آسانسور به هر دليلي از سر طبقه پايين تر رفت به آن برخورد كرده و كل برق سيستم را قطع كند .اين ميكروسوئيچ را نيز مانند ميكروسوئيچهاي بالا  روي ريل بسته و تنظيم مي كنيم فاصله اين ميكروسوئيچ از ميكروسوئيچ استپ با علامت DS حدود 15 سانتيمتر مي باشد كه بايد پايين تر از آن نصب شود  .بعد از اتمام بستن اين 3 عدد ميكروسوئيچ در پايين ، كابين را در بالاترين نقطه تنظيم كرده و تمام شرايط نصب ميكروسوئيچهاي پايين ترين طبقه را در اين طبقه تكرار مي كنيم .براي توضيح بيشتر همانطور كه در شكل شماره 2 مشخص است تمام سوئيچها را مطابق راه اندازهاي فوق بسته و تنظيم مي كنيم .

آسانسور
آسانسور

سيم كشي و نحوه اتصال به ترمينالهاي تابلو:

ابتدا يك سيستم از تابلو با نام 419A به داخل چاه برده و به پايين ترين سوئيچ نصب شده روي ريل كه با علامت DF مشخص شده و حد پايين مي باشد وصل مي كنيم . از آن طرف به پايه اتصال سيم كه باقي مانده است سيمي گرفته و به پايه بالاترين سوئيچ موجود در روي ريل به نام UF وصل مي كنيم . در انتهاي اين قسمت از طرف ديگر پايه ميكروسوئيچي حد بالا سيمي با نام 419 به تابلو برده و به ترمينال همنام موجود روي تابلو متصل مي كنيم .با اين كار عملا ً ما دو ميكروسوئيچ حد پايين و بالا را با هم سري كرده و كل مصرف ايمني ها را توسط اين دو سوئيچ وصل مي كنيم . م نكته ديگري كه لازم به ذكر مي باشد اين است كه چون اين سوئيچها كل جريان مصرفي ايمني ها را عبور مي دهند بنابراين بايد از سيم نمره 1 استفاده كنيم .بعد از اتمام سيم كشي سوئيچهاي حد ، براي سيم كشي بقيه ميكروسوئيچ ها به اين ترتيب عمل مي كنيم :ابتدا يك سيم با نام 24+ از ترمينال همنام موجود در تابلو گرفته و به ميكروسوئيچ (ميكروسوئيچ  دورانداز بانام ULS) مي بريم و همان كار را در مورد ميكروسوئيچ هاي DS دورانداز طبقه پايين تكرار مي كنيم مانند شكل شماره 2

براي سيم كشي برگشتي از ميكروسوئيچ هاي فوق به ترتيب زيرعمل مي كنيم:

برگشت ULS  دورانداز بالاترين طبقه به ترمينال 410

برگشت DLS دورانداز پايين ترين طبقه به ترمينال 403

برگشت DS استپ سر طبقه پايين ترين طبقه به ترمينال 404

ضمناً تمام اين سوئيچها بسته (NC) مي باشند و با برخورد كمان كنار كابين مدار مربوط به خود را قطع مي كند .سوئيچ ديگري كه در مدار مربوط به ايمني تابلو نصب مي شود سوئيچ واقع در روي گاورنر (چرخ داخل موتورخانه ) مي باشد اين ميكروسوئيچ نيز بسته (NC) مي باشد كه پاراشوت كردن آسانسوردر مواقع  اضطراري باز شده و مدار اصلي را قطع مي كند . براي سيم كشي اين ميكروسوئيچ مطابق نقشه دو سيم آ‹را به ترمينالهاي 420-419A وصل مي كنيم ، با اين كار ما ميكروسوئيچ گاورنر را با ميكروسوئيچهاي حد بالا و پايين سري كرده ايم .مگنت سويچ دورانداز به شماره ترمينالهاي GND,412 و مگنت استپ سر طبقات به 24,411 + بسته مي شوند .

سيم كشي كنتاكت دو شاخه :

ابتدا يك سيم از ترمينال 400 روي تابلو با همين نام به داخل چاه برده وبه يك طرف كنتاكت دو شاخه بالاترين طبقه وصل مي كنيم ، از پايه ديگر اين كنتاكت پايين ترين طبقه ادامه مي دهيم . از پايه باقي مانده يك سيم به كنتاكت قفل همان طبقه وصل مي كنيم و از همان پايه نيز يك سيم با شماره 401 گرفته به تابلو مي بريم و به ترمينالي باهمين نام وصل مي كنيم .

آسانسور با درب تمام اتوماتيك:

همانطور كه قبلاً گفته شد درب هاي اين آسانسور فقط داراي يك  كنتاكت مي باشد و نحوه سيم كشي آنها بدين شكل مي باشد كه ابتدا از ترمينالي با نام ترمينال 400 سيمي به كنتاكت پايين ترين طبقه مي بريم و مانند توضيحات بالا تمامي كنتاكتهاي قفلها را با هم سري كرده و در نهايت از آخرين كنتاكت ، يك سيم با نام 402 به تابلو برده و به ترمينال همنام خود وصل مي كنيم . مانند شكل مقابل :لازم به ذكر است كه توضيح د رمورد مدار كنتاكت قفل درب كابين در آسانسور هاي با درب نيمه اتوماتيك و تمام اتوماتيك در مبحث استپ ها وسيم كشي داخل كابين توضيح داده خواهد شد .

شاسي هاي احضار بيرون سيم كشي مربوط به آنها:

يك شاسي به طور كامل تشكيل شده است از :

 • شاسي احضار شامل 2 عدد ترمينال در صورت تك شاسي بودن ( دان كلكتيو) و در صورت دو شاسي بودن (كلكتيو سلكتيو) 4 عدد ترمينال
 • لامپ زير شاسي يا جواب احضار كه نشان دهنده ثبت فرمان مي باشد و داراي 2 عدد ترمينال در صورت تك شاسي بودن ( دان كلكتيو) و درصورت دو شاسي بودن (كلكتيو سلكتيو) 4 عدد ترمينال
 • نمراتور ياطبقه نما يا سون سگمنت كه داراي 8 ترمينال مي باشد . اگر نمراتور (-) منفي داشته باشد يك خط به آن اضافه مي گردد .
 • جهت نماي حركت به طرف بالا داراي 2 ترمينال
 • جهت نماي حركت به طرف پايين داراي 2 ترمينال

شاسي هاي احضار طبقات و جواب احضارها :

ابتدا يكي از پايه هاي لامپ و شاسي را با هم پل  كرده و توسط سيمي به ترمينال DL تابلو كه بسته به طبقه اي كه آن شاسي قرار دارد از DL باي پائين ترين طبقه تا DL باي بالاترين طبقه مي بنديم . بعد از اين كار يك طرف شاسي را به سيم GND كه در طبقات پل شده وصل مي كنيم ، پايه ديگر لامپ شاسي يا پايه مثبت Led ها را نيز به سيم 34 وصل مي كنيم لازم به توضيح است كه 34 همان L24 درتابلوهاي قبلي مي باشد ( مانند شكل شماره 7) .اگر پانل شاسي بيرون داراي دو شاسي احضار و جواب احضار مربوطه باشد ( فول كلكتيو سلكتيو ) مانند شاسي هاي DOWN ابتدا مثبت جواب احضار آنها را با سيم 34 پل مي كنيم سپس ورودي شاسي احضار با به سيم GND و در نهايت به ترمينال UL تابلوكه بسته به طبقه خاصي آن شاسي  از UL تا UL نام گذاري شده است مي بنديم .

فهرست مطالب مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک:

 • مقدمه
 • اهمیت روز افزون مواد و نیروی کار
 • ابزار
 • مراحل بازرسی آسانسور
 • بازرسي اوليه
 • بازرسي نهائي
 • گزارش تحليلي و نتايج بازرسي آسانسور
 • ويژگيها و مشخصات تابلو
 • ويژگيهاي برد ميكروپروسسوري
 • شماي داخلي تابلوي فرمان
 • وروديهاي سيستم
 • خروجيهاي سيستم
 • راه اندازي سيستم در حالت ريوزيون
 • سيستم سلكتور
 • روش نصب وتعداد ميكروسوئيچ
 • سيم كشي مدار قفل ها و كنتاكت هاي درب هاي بيرون
 • شاسي هاي احضار بيرون و سيم كشي مربوط به آنها
 • نحوه سيم كشي كابين
 • روشنايي كابين و فن تهويه و پريز روي كابين
 • سيم كشي جعبه ريوزيون
 • سيم كشي درب اتوماتيك داخل
 • مدار مگنت در بازكن در دربهاي لولائي
 • مدار مگنت يونصب شده روي كابين
 • مدار ميكروسوئيچ فول لود و اورلود
 • مدار سيم كشي استپ ها
 • نحوه سيم كشي موتور اصلي  و سه فاز ورودي
 • مدار فن موتور اصلي
 • راه اندازي اتوماتيك
 • مشخصات و مدارهاي داخلي تابلو
 • برد  كنترلر
 • ديپ سوئيچ براي تنظيم زمانها
 • كدهاي نشاندهنده روي برد ومفهوم آنها
 • كدها ي نشاندهنده بيرون و مفهوم آنها
 • عيب هاي احتمالي و علل آنها
 • مجموعه نقشه ها
مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله آسانسور رشته مهندسی مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 95
قالب: فایل word

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *