مقاله تحليل ساختار خطی اجزای محدود رشته مکانیک

تحقیق و مقاله تحليل ساختار خطی با اجزای محدود رشته مکانیک در فرمت ورد 40 صفحه ای اماده ویرایش و پرینت میباشد.این تحقیق مناسب دانشجویان رشته مهندسی مکانیک (سیالات) میباشد.تجزيه و تحليل ساختارهای انعطاف پذير خطی با استفاده از شيوه اجزای محدود (FEM) را مورد بررسی قرار داده است در ادامه به چکیده هایی از متون مقاله میپردازیم در صورت نیاز از باکس انتهای صفحه دانلود نمایید.

چکیده:

زبانهای برنامه نويسی Hastala Vista Fortran اكثر كتابهای مربوط به فرآيند FEM شامل نمونه هايی از برنامه نويسی وقتی برنامه های پيچيده ای می شوند كه از Fortam استفاده می كنند. آنها با يك فرآيند نامشخص روبرو می شوند.زبان برنامه نويسی Fortam به دانشجويان دوره كارشناسی مهندسی مکانیک در ايالات متحده آمريكا آموزش داده شد. به تدريج در حال منسوخ شدن می باشد. با اين حال به خاطر مقادير زياد قوانين قديمی در قسمت هاي شيمی فيزيك  مکانیک تدريس می شود. جايگزين برنامه نويسی علمی دارای سطح پايين C و C++ ، سطح متوسط برنامه نويسی  Java و Perl و Python و جايگزين برنامه نويسی دارای سطح بالا در واقع برنامه نويسی Matlab و معادلات لينوكس و محاسباتی آنها می باشد.

مکانیک
مکانیک

 استحكام و تثبيت مکانیک ساختار خطی :

ركود اقتصادی بعد از جنگ ويتنام در طول دوره زمانی بعد از سال 1972 انعكاس يافت. طراوات جوانی دوران شكوفايی و دوران طلايی سپری شده بود.اين زمان تثبيت می باشد. تلاش زيادی جهت اصلاح موجود آن دوران صورت گرفت.در ابتدا اجزای دارای جابه جايی به وسيله ابزار بر چسب  مختلفی به شمار می آمدد. مدلهای تركيبی و مدال های دو تايی يك پيشرفت پيوسته ای را نشان می دهند.مدل های مصنوعی و فرقی ظاهر می شوند. يك فعاليت شناور و دارای شكوفايی به وسيله درك بهتر از پايه و اساس علم رياضی در زمينه برآورد و محاسبه خطا و نيز سازگاری شبكه رواج می يابد.

قوانين تجاری فرآيند FEM ،در مکانیک به تدريج دارای اهميت می شوند. اين قوانين در مورد اينكه چه چيزی در جهان واقعی كار می كند و چه چيزی در اين جهان كارساز نيست. يك بررسی واقعی را فراهم می كنند. در اواسط سال 1980 مدرك مستدلی وجود داشت مبنی بر اينكه استفاده از اجزای نوع بالا و پيچيده از لحاظ تجاری مقرون به صرفه نبوده و زيان آور بودند.ابزار فوق العاده و عجيبی كه در ميان ميليون ها رديف از كدها ساخته شدند به آسانی به ابزارهای جديد تجزيه می شوند. پيچيدگی اجزا، به خصوص رد تحليل های ديناميك و مکانیک غيرخطی كه توسط استفاده كننده ها و مصرف كننده هاي مبتدی صورت می گيرد خطرناك می باشد. از اينجا گرايشی در جهت بازگشت به اجزای ساده آغاز مي­شود.

پيشگامان اين روش:

مقاله تأليف شده در سال 1956 توسط Twrne ، Cloygh ، Martin و Topp كه از اين بعد به اختصار TCMT هستند به عنوان نقطه آغاز روش FEM شناخته می شود. اين مقاله در اكثريت قابل توجهی از قوانين تجاری نيز استفاده می شود.اولين مدالی كه آنها ساختند در طول سالهای 1950 تا 1962 بود.يك تصوير جامع از اين دوره در 2 كتاب موجود می باشد.متن Przemieniecki توسط Diver همچنان چاپ مجدد می شود.آن بررسی توسط Gallaghar در آن زمان مؤثر بود اما هم اكنون دسترسی به آن در كتابخانه های بيرون دشوار می باشد. اين پيشگامان در زمينه مكانيك كلاسيك تحصيل كرده بودند. آنها پيرو مكانيك كلاسيك در ارتباط با اجزای ساختاری به عنوان وسيله ای برای نيروهای انتقال يافته بودند. اين حجم به عنوان مبدل نيرو، در بررسی ساختاری قبل از استفاده از كامپيوتر دارای يك حالت استاندارد بود.اين افراد جهت بدست آوردن معادلات  مکانیک پايدار و ثابت از يك متری تصورات متغير و تغييرپذير استفاده می كردند. توسعه دهندگان حجم از نزديك در ارتباط با صنعت هواپيما سازی بودند. همانور كه در بالا اشاره شد تنها شركت هاي بزرگ هوا- فضا قادربه تهيه كامپيوترمان بزرگ بودند. بنابراين تمركز آنها بر روي ساختاری باريكی كه از ميله ها و دنده ها . قطعات يدكی و قابهای چوبی ساخته می شد ، بود. اگرچه شيوه نيروی قديمی در طول سال 1950 بررسی و تجزيه و تحليل تنش را آشكار كرد با اين حال روش های پايدار همچنان برای استفاده رد مکانیک و لرزش مؤثر بودند. اينكه Turner يك كارشناس برجسته جهانی در زمينه انعطاف پذيری هواپيما بود. چيزي تصادفی محسوب نمی شود.

تفسير روش جسم محدود از لحظ علم رياضی:

اين تفسير در پيوند با نمودار گردش كاری است كه در آن شيوه FEM به عنوان شيوه ای برای بدست آوردن مقادير عددی جهت حل مسائل مربوط به مقدار مرزی مکانیک می باشد. اين مسائل در محدود  مطرح می شوند. اتصال U از محدوده های فرعی و ناپيوسته  جايگزين محدوده  می شود. اين محدوده های فرعی و ناپيسته اجزای محدود ناميده مي شوند. به طور كلی ، طرح هندسی  تنها از طريق طرح هندسی  قابل تعيين می باشد. آن تابع يا توابع نامشخص در مورد هر جزء تخمين زده می شود.برآورد اين تابع يا توابع توسط يك فرمول تعديل شده ای كه بر اساس مقادير بدست آمده از آن تابع يا توابع بيان شده است ، صورت می گيرد. و يا اينكه برآورد اين تابع يا توابع، احتمالاً براساس مشتقات آنها در مجموعه ای از نقاط اتصال (گره ها) صورت می گيرد. اين نقاط اتصال بر روی نقاط مرزی حجم قرار دارند. موقعيتهای تابع يا توابع نامشخص و فرعی توسط مقادير واحد نقطه اتصال (گره) مشخص می شود. اين توابع ، توابع شكلی ناميده می شوند.

 توضيح فيزيكی روش FEM:

اين ارتباط تاريخی در استفاده از واژه های ساختاری مانند سختی ماتريس و بردار نيرو  در مکانیک و درجات آزادی انعكاس می يابد. اين لغات و اصطلاحات فنی برای استفاده های غيرساختاری موجود می باشد. مفهوم اصلی در نفسير فيزيكی و مکانیکی اين روش (شيوه FEM) واژه جداسازي و تفكيك يك سيستم مكانيكي پيچيده به قطعات ساده تر و قابل انفصال م باشد كه اجسام محدود ناميده مي شوند. پاسخ مكانيكی يك ذره براساس شمار محدودی از حداقل تعداد متغيرهای مستقل مانند فشار و گرما و نسبت اين متغيرها در يك سيستم (درجات آزادي) مشخص می شود.اين درجات آزادی به مانند يك مجموعه از گره ها (نقاط احتمالي) دارای مقادير نامشخص معرفی می شوند. پاسخ آن ذره به وسيله معادلات جبری كه از مباجث تجربی يا مباحث مربوط به علم رياضي ساخته شده اند مشخص مي شود.پاسخ يا واكنش سيستم اصلی از روش عكس العمل الگوی مجزا تعيين می شود.عكس العمل الگوی مجزا با ارتباط با مجموعه ای از تمام اجزا يا از طريق اجتماع مجموعه ای از كل اجزا به وجود می آيد. معنی و مفهوم از هم گسستگی يك مجموعه وقتي اتفاق می افتد كه يك مهندس بسياری از سيستم های طبيعی و مصنوعی را در نظر می گيرد.در روش حجم محدود چنين قسمت هايی ابتدايی و ساده ، اجزا ناميده می شوند. رفتار كل سيستم در واقع رفتار ذرات يا اجزای مستقل آن سيستم به اضافه تأثير متقابل آنها بر روی يكديگر می باشد. يك عامل كليدی در پذيرش اوليه روش FEM اين بود كه تأثير متقابل ذرات با استفاده از اصطلاحاتی كه به حد قابل توجه برای مهندسين مکانیک آشنا هستند از لحاظ فيزيكی قابل تفسير می باشد.

عناوین دیگر از مقاله تحليل ساختار خطی اجزای محدود رشته مکانیک:

 • كتابهای توصيه شده در مورد فرآيند FEM خطی مکانیک
 • بررسی اصول اوليه
 • مخترعان اجزای محدود
 • بررسی دوران اوج و شكوفايی استفاده از روش FEM
 • تعابير و تفاسير مربوط به روش حجم محدود
 • بررسی روش جداسازی مكانی ذره محدود از لحظ علم رياضی
 • تأثير مشترك شيوه جداسازی مكانيذره- محدود از طريق فيزيكی و محاسباتی
 • بررسی فيزيكی شيوه جدا سازی مكانی از نوع تفكيك ذره محدود
 • شكلهای متفاوت FEM
 • شيوه های جداسازی در طبق بندی نمايی مکانیک پيوستار استاتيك ( CSM)
 • مکانیک محاسباتی

 

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش مقاله تحليل ساختار خطی اجزای محدود رشته مکانیک:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 40
قالب: فایل word
توضیحات: فهرست و منبع ندارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *