پایان نامه آلكالوئيدهاي تروپان در گياه Hyoscyamus niger L رشته علوم گیاهی

پایان نامه در مورد “استخراج، جداسازي وتعيين ميزان آ لكالوئيدهاي تروپان در گياه Hyoscyamus niger L. تيمار شده با غلظت هاي مختلف نيترات در مراحل مختلف رشد” در 115 صفحه فایل ورد تنظیم شده است متن زیر قسمتی از آن میباشد.

هيوسياموس نيگر يك گياه دارويي مهم ، متعلق به تيره سيب زميني است. اين گياه منبع غني از مواد دارويي از جمله آلكالوئيدهاي تروپاني است. دراين تحقيق ما اثرات غلظت هاي مختلف نيترات (0,0.06,0.12,0.18,0.23,0.31,0.36گرم) را روي رشدگياه وتوليد آلكالوئيدهاي تروپاني مطالعه كرديم .بعد از استخراج آلكالوئيد هاي تروپاني٬آن ها بوسيله TLC آناليز شدند .نتايج حاصل از TLCنشان دادند كه ريشه ها بيشترين مقدار هيوسيامين واسكوپولامين را داشتند،هم چنين در ريشه ها وبرگ ها هيوسيامين ،آلكالوئيد عمده بود . افزايش غلظت نيترات، موجب كاهش بيوسنتز آلكالوئيد هاي تروپاني شد. گياهان تيمار شده با نيترات،بيشترين وزن خشك ووزن تر را نشان دادند.

گياهان دارويي منابعي غني از متابوليت هاي ثانويه هستند. در ميان متابوليت هاي ثانويه گياهان٬ آلكالوئيد ها گروه مهمي را تشكيل مي دهند .گروهي از آلكالوئيدها به نام آلكالوئيدهاي تروپان به طور عمده در گياهان تيره سيب زميني يافت مي شوند. (5و6و31).آلكالوئيدهاي تروپاني  اهميت دارويي خاصي دارندآن ها تركيباتي با انواع اثرات دارويي هستند(31).از شناخته شده ترين آلكالوئيدهاي تروپاني  مي توان هيوسيامين1 ،اسكوپولامين2 وآتروپين3 را نام برد . آتروپين مخلوط راسميك- L,D هيوسامين مي باشد كه از راسميزاسيون هيوسيامين به ايزومر چپ گرد  آن نسبت داده مي شوند .اسكوپولامين چپ گرد به هيوسين نيز معروف مي باشد(5)  .هيوسيامين واسكوپولامين به عنوان داروهاي مهار كننده اعصاب پاراسمپاتيك ودر واقع ناسازگار  رقابتي استيل كولين در گيرنده هاي موسكاريني مي باشند (27) .هيوسيامين در درمان بيماري هاي اعصاب وروان ونيز در تهيه داروهاي ضد تهوع ودريا زدگي كاربرد فراواني دارد.و داراي اثر باز كننده مردمك چشم به نحو سريع وقوي دارد.اسكوپولامين داراي خاصيت آرام كننده سلسله عصبي با اثر بسيار قوي هست وازآ ن ها براي تسكين ناراحتي هاي عصبي وپاركينسون ولرزش هاي زمان كهولت استفاده به عمل مي آيد (2و8).هدف از اين تحقيق ،استخراج واندازه گيري آلكالوئيدهاي تروپاني هيوسيامين واسكوپولامين موجود در گياه Hyoscyamus niger L. مي باشد.

ویژگی های گياه شناسي L. Hyoscyamus niger

Hyoscyamus niger L
Hyoscyamus niger L

گیاهی علفی، یک ساله یا دو ساله، پوشیده از کرک و غده، ساقه ها از نیمه منشعب، ضخیم، به ارتفاع 20 تا 100 حداکثر 150 سانتی متر است. برگ های قاعده ای تخم مرغی- نیزه ای، به طول 5 تا 25 و عرض 2 تا 8 سانتی متر، سطح بالايي و پاييني دارای پوشش کرکی، قاعده برگ ها ممتد و بدون دم برگ، برگ های ساقه ای بدون دم برگ و ساقه آغوش، دارای بریدگی تا بدون بریدگی، پوشیده از کرک های بلند همراه با غده،برگ ها متناوب. گل آذین خوشه، دم عقربی، بعد از گل دهی کشیده و افراشته، برگه ها درشت، دم گل نسبتاً کوتاه و حداکثر 2 تا 3 میلی متر، کاسه گل به طول 10 تا 15 میلی متر و در حالت میوه 20 تا 40 میلی متر، در وسط کمی پیچ خورده و در قاعده متورم و دارای کرک های بلند، دندانه های کاسه مساوی، مثلثی، نوک تیز و کوتاه، جام گل به رنگ زرد چرک تا بنفش با برگه های بنفش تیره، به طول 5/2 تا 5/3 سانتی متر، لبه ها مساوی، سطح خارجی دارای پوشش کرکی کوتاه همراه با غده، پرچم ها کوتاه تر از جام گل؛ بساک ارغوانی. میوه کپسول به طول تا 20 میلی متر و محتوی 400 تا 500دانه كوچك است. دانه سیاه، تزیینات پوسته دانه چاله دار و دارای غده(4). بعضی پایه های آن متجاوز از 1000 دانه بوجود می آورند که هر یک از آنها می تواند مدتی دراز بدون آن که بروید در زمین باقی بماند. ریشه ای راست، دراز و نسبتاً ضخیم دارد. (5).

روش استخراج آلکالوئیدها

پودر بخش های ریشه اي و برگ گیاه به طور جداگانه با 20 میلی لیتر اسید سولفوریک 05/0 مولار به مدت 15 دقیقه تکان داده شد تا تروپان آلکالوئیدهای تروپانی موجود در نمونه ها در حلال آبی- اسیدی حل شوند.سپس با استفاده از کاغذ صافی واتمن شماره 2 عصاره صاف و به عصاره ی از صافی گذشته 1 میلی لیتر آمونیاک 5/13 مولار اضافه شد تا قلیایی گردد. 10 میلی لیتر اتر نفت به محلول قلیایی فوق اضافه شد تا آلکالوئیدها از فاز آبی وارد فاز آلی (اتر نفت) شوند. محلول حاصل در قیف جدا کننده (دکانتور) ریخته و پس از جدا شدن فاز آلی از فاز آبی، فاز آلی جدا و در بوته چینی ریخته و دوباره به فاز آبی 10 میلی لیتر اتر نفت اضافه و در دکانتور ریخته شد. پس از جدا کردن دو لایه آلی و آبی، فاز آبی دور ریخته و فاز آلی با فاز آلی قبلی ترکیب و توسط 5 گرم سولفات سدیم بی آب آب گیری و پس ازگذراندن از کاغذ صافی واتمن شماره 2در لوله های آزمایش ریخته وحلال در حمام آبی (بن ماری) تبخیر شد. بعد از تبخیر شدن حلال باقی مانده در 5/0 میلی لیتر متانول حل و در شیشه های سر بسته در یخچال نگهداری شد.

تعیین وجود و شناسایی آلکالوئیدها

برای اطمینان از وجود آلکالوئیدهاي تروپاني در بخش های گوناگون گیاه و نیزجداسازی و شناسایی کیفی آنها از روش کروماتوگرافی لایه نازک (TLC) استفاده شد.

نتايج حاصل از اندازه گيري ميزان هیوسیامین ریشه

مقایسه داده های مربوط به هیوسیامین ريشه در 13هفته بعد از کشت نشان داد که مقدار هیوسیامین ريشه گیاهان با افزايش غلظت نيترات كاهش يافت. اين درتمام غلظت ها معني دار بود. بيشترين مقدار هيوسيامين در گياهان شاهد وكمترين ميزان آن در گياهان تيمار شده با 1.86 گرم نيترات ديده شد.

نتايج حاصل از اندازه گيري ميزان هيوسيامين كل

مقایسه داده های مربوط به هیوسیامین كل در 13هفته بعد از کشت نشان داد که مقدار هیوسیامین كل گیاهان با افزايش غلظت نيترات، كاهش يافت. اين كاهش درتمام غلظت ها معني دار بود. بيشترين مقدار هيوسيامين كل در گياهان شاهد وكمترين ميزان آن در گياهان تيمار شده با 1.86 گرم نيترات ديده شد

نتايج حاصل از اندازه گيري ميزان آلكالوئيدكل

مقایسه داده های مربوط به آلكالوئيد كل در 13هفته بعد از کشت نشان داد که مقدار آلكالوئيد كل در گیاهان با افزايش غلظت نيترات، كاهش يافت. اين كاهش درتمام غلظت ها معني دار بود. بيشترين مقدار آلكالوئيد كل در گياهان شاهد وكمترين ميزان آن در گياهان تيمار شده با 1.86 ميلي گرم نيترات ديده شد

 

غلظت

نيترات

 

(g)

13هفته بعداز کشت

مقدارهيوسيامين ±  انحراف معيار               غلظت

(µg/g  D.W.)     نيترات

(g)

16هفته بعد ازكشت

مقدارهيوسيامين ±  انحراف معيار

غلظت

(µg/g  D.W.)    نيترات

g))

21هفته بعداز کشت

يوسيامين ±  انحراف معيار

(µg/g  D.W.)

 

 

0

              bc 92/1 ±35/63   0b12/3 ±77/36        0a 78/0±21/76
 

0.36

                 c 78/2±68/44 0.55a 02/7 ±27/55      0.7a 36/1± 29/29
 

0.73

                  bc 2/9±05/70  1.10bc 24/3 ±19/29    1.59a 25/13± 28/58
 

1.10

                 b35/3 ±58/81 1.65bc 2 /3 ±20/31     2.39a 86/ 12 ± 88/38
 

1.42

                     a24/4 ±287  2.20bc 70/2 ±14/28    3.19a 7 ±19/45
 

1.86

              bc 58/0 ±04/48 2.76c 07/1 ±22/24           3.99

 

a51/0 ± 95/52
 

2.20

             a42/36 ±79/284 3.31  bc 175/0±86/27   4.78a62 /2 ± 84/54

پيشنهادات׃

  1. تیمار نیتراتي باعث کاهش تولید آلکالوئیدهای تروپانی گردیدبنابراين استفاده از نيترات براي توليد آلکالوئیدهای تروپاني مناسب نيست.
  2. گیاه بنگ دانه به علت دارا بودن هیوسیامین و اسکوپولامین دارای ارزش دارویی قابل توجهی می باشد.
  3. جهت استخراج آلکالوئیدهای تروپا نی در مقیاس های وسیع تجاری، استفاده از ریشه گیاه پیشنهاد می گردد.

فهرست پایان نامه آلكالوئيدهاي تروپان در گياه Hyoscyamus niger L و موارد بررسی شده را ببنید

ویدیو فایل اصلی پایان نامه ضبط شده توسط DOC724

مطلب بالا چکیده‌ای از تحقیق و پژوهش اصلی میباشد جهت تهیه نسخه کامل آن از باکس زیر اقدام به خرید و دانلود نمایید
لینک خرید پژوهش پایان نامه آلكالوئيدهاي تروپان در گياه Hyoscyamus niger L رشته علوم گیاهی:
تحویل فوری و خودکار فایل با لینک مستقیم بعد از پرداخت
تعداد صفحه: 115
قالب: فایل ورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *